Å-E315 Engelsk 2a

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Engelsk 2, første del bygger på engelsk 1 og gir rom for en større grad av faglig fordypning i språkopplæring og fagdidaktikk. Emnet gir dypere kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur, samtidig som språkferdighet, tekstkompetanse og produktivt ordforråd blir utviklet.

Kritisk vurdering av ulike sider ved engelskopplæringfor 5.-10. trinn, spesielt med henblikk på problematikk knyttet til overgangen mellom trinnene, står sentralt. I tillegg gir emnet ytterligere innsikt i en rekke inspirerende og læringsfremmende aktiviteter ogarbeidsmåter.

Innhold og oppbygning:

Emnet består av to komponenter:

 

 1. Didaktisk komponent
 2. Språklig komponent

Læringsutbytte

Kunnskap:

 

Studenten

 • har inngående kunnskap om nyanser ved lydsystemet i engelsk, ved språkets grammatiske struktur og hvordan ordtilfanget kan videreutvikles
 • har kunnskap om historisk utvikling av metoder og tilnærminger til opplæring i engelsk
 • har kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter
 • har kunnskap om lesing og skriving som prosesser
 • har kunnskap om hvordan ulike faktorer kan påvirke læring av engelsk
 • har kunnskap om ulike måter å organisere opplæringen på
 • har kjennskap til gjeldende læreplan for skolen som ramme for faglig utviklingsarbeid
 • har kjennskap til noen varianter av engelsk og har innsikt i ulike læringsstrategier som kan bidra til å gjøre at elevene kan ta hånd om egen læring og språkutvikling i et langsiktig perspektiv.

 

 

Ferdigheter:

 

Studenten

 • bruker målspråket sikkert og funksjonelt
 • planlegger, gjennomfører og vurderer undervisning slik at det tas hensyn til mangfoldet i elevgruppen og kulturell og språklig bakgrunn
 • tilpasser undervisningen til enkelteleven ved å velge og legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer utviklingen av elevenes reseptive og produktive språkferdigheter, bl.a. ved pedagogisk bruk av digitale læringsverktøy
 • bruker muntlige aktiviteter som utgangspunkt for skriftlige aktiviteter og omvendt
 • bevisstgjør elevene på prosesser knyttet til lesing og skriving og hvordan de kan bruke disse strategisk i sin egen læring
 • tilrettelegger for at elevene kan skape muntlige, skriftlige og sammensatte tekster med flyt, presisjon og sammenheng
 • bevisstgjør elevene i valg av læringsstrategier
 • gjør aktivt nytte av elevenes erfaringer med engelsk og eventuelt andre språk
 • arbeider selvstendig med problemstillinger i faget
 • vurderer elevenes måloppnåelse med og uten karakter og begrunne vurderingene
 • velger ut og tilrettelegger arbeid med tekster fra engelsktalende land for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte

 

Generell kompetanse:

 

Studenten

 • reflekterer over egen læring og praksis
 • arbeider selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på Engelsk 1

Undervisnings- og læringsformer

Ulike arbeidsformer blir benyttet etter hva som passer best for det aktuelle lærestoffet og trinn 5-10. Dette gjelder både arbeid med teoretiske og praktiske emner.

 • Forelesning
 • Klasseromsdialog
 • Engelsk som kommunikasjonsspråk i timene
 • Problembasert læring i grupper eller individuelt
 • Praktisk arbeid med aktiviteter
 • Lærer- og studentstyrte oppgaver i studiet
 • Studentene skal jobbe med ulike praktisk-metodiske oppgaver gjennom studiet
 • Veiledning individuelt eller i grupper
 • Språklab:Språkøvinger
 • IKT:IKT blir brukt til formidling av informasjon til studentene og kommunikasjon mellom studentene og de ansatte. IKT er en integrert del av arbeidet med fagkomponentene i Engelsk der det er naturlig.

Arbeidskrav

For å kvalifisere til skriftlig eksamen i grammatikk og fonetikk, må følgende arbeidskrav være bestått:

Et skriftlig arbeid i fonetikk

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer: språk (60 %)

Mappe: didaktikk (40 %)

Hjelpemidler ved eksamen

Skriftlig eksamen: ingen

Mappe: ingen begrensninger

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LU2-EN315 (1) - Engelsk 2, 5-10, første del - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • LU2-ENG315 (1) - Engelsk 2, 5-10, første del - Reduksjon: 15 studiepoeng