Å-MU301 Årsstudium Musikk 2 emne 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

I emnet vil studentene arbeide videre med utvikling av egne ferdigheter som utøver og tilrettelegger for andres utøving på hovedinstrument og i samspill. Instrumentale ferdigheter, vokaltrening, samspill og gehør er vesentlige byggesteiner i utviklingen av studentenes musikerskap, og er derfor hovedfokus i dette avsluttende emnet.  

Viktige tema i dette emnet er:

 • instrumentopplæring med rom for fordypning og bredde
 • notelære og gehør
 • samspill/bandrotasjon, med teknologi knyttet til fremførings- og opplæringsarenaer

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • innsikt i repertoar for sitt instrument som er relevant for musikkaktivteter i skole og samfunnsliv
 • kunnskap om øvingsmetodikk for på best mulig måte å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere egen øving.
 • har kunnskap om mangfoldige og inkluderende fellesskap for musikalsk læring, og om metoder og instrumenter som er egnet for samspillaktiviteter
 • kunnskap om digitale læringsressurser
 • har kunnskap om musikalsk barne- og ungdomskultur, media og teknologi og om forholdet mellom formell og uformell læring i musikk
 • har kunnskap om forholdet mellom musikk og emosjonelle og sosiale kompetanser og mellom musikk og videreutvikling av grunnleggende ferdigheter

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan framføre et variert repertoar av sang og musikk, musikalsk og uttrykksfullt, alene, og i samspill med andre
 • kan bruke hoved- og biinstrumenter på en konstruktiv og relevant måte i formidling alene og i samspill med andre
 • kan bruke stemmen på en selvstendig måte i kor og andre samspillsituasjoner
 • kan arbeide med og reflektere over tekniske og kunstneriske problemstillinger på hovedinstrument, og med dette som utgangspunkt skape et selvstendig uttrykk
 • kan vise evne til å lytte, ta initiativ, tilpasse seg sine medmusikanter
 • kan videreutvikle sitt musikalske gehør og anvende musikkteknologiske verktøy, og knytte dette opp mot praktisk arbeid med hovedinstrument og samspill
 • kan planlegge, lede, gjennomføre og vurdere ulike praktiske og tilpassa læringsløp i musikk
 • kan drøfte hvilken rolle uformelle opplæringsarenaer har i grunnskolens musikk- og danseopplæring
 •  

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan anvende ulike arbeidsmåter i forbindelse med utøvende aktiviteter
 • kan vise evne til å ta initiativ i ulike sammenhenger der innøving og formidling av musikk er i fokus
 • kan reflektere over bruk av musikkteknologi i forbindelse med utøving og opplæring
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig musikkopplæring og drøfte hvordan samarbeid med ulike eksterne instanser kan styrke læringsløp i musikk

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ta dette emnet etter Å-MU101

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, fremføringer og veiledning. Undervisning vil foregå i grupper og individuelt der det er hensiktsmessig. Det forventes at studentene skal arbeide selvstendig gjennom øving og egeninnsats. Teknologiske og digitale læremiddel vil kunne bli brukt der det er hensiktsmessig. 

Arbeidskrav

Gjennomføring av pålagte obligatoriske oppgaver - skriftlige og muntlige spesifisert i semesterplan.

80 % obligatorisk deltakelse i undervisning

Vurderingsform

Praktisk-metodisk eksamen med gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • Å-MU1B (1) - Årsstudium Musikk 1b - Reduksjon: 15 studiepoeng