Å-MU401 Årsstudium Musikk 2 emne 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Det blir lagt vekt på å skape en god sammenheng mellom studentenes egen musikalske og kunsteriske utvikling og fagdidaktisk kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over musikkundervisning. Emnet skal gi studenten kompetanse til å utvikle samarbeids- og formidlingsprosjekter ved høgskolen og i samfunnet. Studentens musikalske ressurser og undervisning gitt ved høgskolen danner grunnlaget for arbeid i emnet. Oppgaver gitt i emnet skal trekke linjer mellom fag som hovedinstrument, musikkformidling, musikkhistorie, didaktikk og arrangering/komponering.

Viktige tema i emnet er:

 • Lytting og lyttemetodikk knyttet til musikkhistoriske emner
 • Didaktisk refleksjon og analyse
 • Arrangering/komponering
 • Selvstendig kunstnerisk og kunstfagdidaktisk FoU-arbeid med fokus på musikkformidling og hovedinstrument

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • kunnskap om individuell tilpassing og differensiering i skolefaget musikk
 • grunnleggende kunnskap om musikk fra ulike tradisjoner, sjangrer og musikkhistoriske epoker.
 • kunnskaper om ledelse og tilrettelegging av musikkaktiviteter i skole og på andre arenaer
 • har kunnskap om grunnlagslitteratur og aktuelle debatter om skolefaget musikk og musikk som vitenskaps- og kunstfag
 • har kunnskap utvalgte sjanger- og stilideal innenfor områdene improvisasjon, komposisjon og arrangering

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • formidle musikk på en selvstendig og trygg måte fra en scene, med god kommunikasjon til ensemblet og publikum
 • lytte aktivt og reflekterende til et representativt utvalg av musikk fra ulike sjangrer og historiske perioder
 • legge til rette for varierte musikkaktiviteter for ulike målgrupper
 • kan reflektere over og drøfte musikken sine funksjoner som estetisk og flerkulturelt samfunnsfenomen i relasjon til grunnskolekonteksten
 • kan skape sin eigen musikk ved hjelp av akustiske og digitale lydkilder og arrangere musikalsk materiale for elever på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan analysere og vurdere egen musikalsk og kunstnerisk læring
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere varierte musikkaktiviteter med fokus på skapende prosesser
 • kan aktivisere og stimulere andre menneskers evne til å skape, oppleve og uttrykke musikk
 • kan reflektere over forholdet mellom musikk, metoder i og utenfor faget
 • kan bidra i faglige endringsprosesser gjennom å reflektere over, drøfte og vurdere aktuell forskning og ulike grunnskolerelaterte musikkdidaktiske kategorier

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

_Det er anbefalt å ta dette emnet etter Musikk 1 emne 2. 

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, fremføringer og veiledning. Undervisning vil foregå i grupper der det er hensiktsmessig. Deler av aktivitetene i emnet kan bli organisert som praksis.

Arbeidskrav

 • obligatorisk oppmøte (80%),
 • aktiv deltagelse og gjennomføring av pålagte praktiske, skriftlige og muntlige oppgaver, spesifisert i semesterplan.

Vurderingsform

Mappeeksamen med gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • Å-MU2B (1) - Årsstudium Musikk 2b - Reduksjon: 15 studiepoeng