Å-SAM315 Samfunnsfag 2a

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Samfunnsfagstudiet omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Studiet skal kvalifisere studenten til å kunne arbeide selvstendig både med fagspesifikke og didaktiske utfordringer.

Faget skal settes inn i et fagdidaktisk perspektiv. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en evne til å fremme samfunnsbevissthet og interesse for faget.

Samfunnsfag skal utvikle en bred forståelse for samspill og konflikt mellom mennesker, samfunn og natur i ulike tidsepoker og i ulike deler av verden. Studentene skal arbeide med utvalgte geografiske områder, historiske epoker og ulike samfunnsfaglige områder. Faget skal bidra til kunnskap om samenes historie og situasjon som urfolk.

Arbeidet med samfunnsfag skal fremme studentens samfunnskompetanse og evne til å være medborger i et flerkulturelt samfunn. Studenten skal også oppøve sin evne til å bidra til slik læring i grunnskolen.

Faget skal bidra til at studentene kan arbeide med de grunnleggende ferdighetene; å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy

Innhold:

Samfunnsfag 2a bygger på Samfunnsfag 1 og gir større rom for faglig fordypning i historie, geografi og samfunnskunnskap. Emnet skal gi økt kunnskap og innsikt i sentrale deler av samfunnsfaget og åpne for faglig og fagdidaktisk fordypning belyst ved de tre fagområdene.

Emnet skal også gi utvidet forståelse av sammenhengen mellom teoretiske perspektiv og didaktiske spørsmål. Kritisk vurdering av ulike sider ved samfunnsfagopplæring. I tillegg omfatter emnet læringsfremmende aktiviteter og arbeidsmåter.

Læringsutbytte

Kunnskapskrav

Studenten:

 • har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær fortid
 • har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår
 • har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien, og politiske, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen, også i et urfolksperspektiv
 • har kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet
 • har kunnskap om sentrale fagdidaktiske metoder og teorier
 • har kunnskap om grunnleggende menneskerettigheter

Ferdigheter

Studenten:

 • kan arbeide selvstendig med faglige og fagdidaktiske spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan reflektere over og vise innsikt i historiske prosesser
 • kan bevisstgjøre i valg av læringsstrategier
 • kan anvende faglig kunnskap og resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid

Generell kompetanse

 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis
 • kan kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til læring og utvikling i samfunnsfaget

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Å-SAM115 og Å-SAM215

Undervisnings- og læringsformer

Det blir gitt innføringsforelesninger med utgangspunkt i pensumlitteratur. Dette følges opp med oppgaver og diskusjoner underveis. Det legges vekt på at studentene tar aktivt del og bidrar til et levende og skapende studiemiljø.

Arbeidskrav

 Skriftlige og muntlige studiekrav

Alle studiekrav spesifiseres i semesterplanen

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 6 timer

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • LU2-SAMF315 (1) - Samfunnsfag 2a - Reduksjon: 15 studiepoeng