ØAF103 Rettslære 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

I forvaltningsrett vil en se på forvaltningsloven og offentleglova. Når det gjelder privatrettslige emner vil følgende bli behandlet:  Avtalerett, kjøpsrett, arbeidsrett, arv- og familierett og fast eiendoms rettsforhold.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Ha en forståelse av forvaltningens oppbygging og arbeidsoppgaver, samt kunnskap om praktiske forvaltningsrettslige problemstillinger.
  • Ha en helhetlig forståelse av privatrettslige rettsregler som er relevant innenfor det økonomisk-administrative fagområdet.

Ferdigheter

  • Løse praktiske juridiske problemstillinger innenfor emnets tema.
  • Svare på juridiske teorispørsmål innenfor emnets tema.

Generell kompetanse

  • Ha et bevisst forhold til minimumsrettighetene lovfestede rettsregler gir.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Hovedtyngden av undervisningen består av forelesninger og oppgaveløsning. Emnet har to individuelle semesteroppgaver i henholdsvis forvaltnings og avtalerett/kjøpsrett. Semesteroppgavene har vurderingen godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskrav

2 innleveringer som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovsamling

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ØAF101 (1) - Rettslære - Reduksjon: 5 studiepoeng