ØKB1111 Finansrekneskap med analyse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Kurset bygger på ØKB1110 Innføring i bedriftsøkonomi med rekneskap eller liknande kurs. Kurset skal gi god innsikt i finansrekneskapen si oppbygging og rammevilkår. Kurset skal vidare gi nødvendige kunnskapar til å behandle sentrale rekneskapsmessige måleproblem, berekne skatt og til å kunne utarbeide ei kontantstraumoppstilling. Med utgangspunkt i årsrekneskapen viser ein korleis bedrifta si lønnsemd, likviditet, finansiering og soliditet kan analyserast nærare.

Innhald:

 • Grunnleggande rekneskapsprinsipp og god rekneskapsskikk
 • Rekneskapslovas vurderingsreglar for eigedelar og gjeld
 • Rekneskapsføring av inntektsskatt i aksjeselskap
 • Eigenkapital og disponering av årsresultat
 • Utarbeiding av kontantstraumoppstilling
 • Tradisjonell rekneskapsanalyse

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten skal ved fullføring

 • ha god innsikt i finansrekneskapen si oppbygging og rammevilkår
 • kjenne til sentrale rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar
 • kjenne til dei mest sentrale skilnadane mellom rekneskaps- og skattereglar
 • forstå samanhengen mellom likviditditetsendringar (kontantstraumoppstilling) for ei bedrift, verdiskapinga (resultatrekneskap) og anskaffing og bruk av kapital (balanse)
 • kjenne til sentrale nøkkeltal innan lønnsemd, likviditet, finansiering og soliditet  

Ferdigheiter Studenten skal ved fullføring

 • kunne stille opp resultatrekneskap og balanse i samsvar med rekneskapslovas oppstillingsplanar
 • kunne handsame sentrale måle- og vurderingsproblem innan rekneskap
 • kunne sette opp ei enkel skatteberekning
 • kunne gjere årsoppgjørsposteringar og disponering av resultatet
 • kunne utarbeide kontantstraumoppstilling
 • kunne rekne ut og vurdere sentrale nøkkeltal med utgangspunkt i framlagt årsrekneskap

Generell kompetanse Studenten skal ved fullføring

 • ha utvikla ei grunnleggande fagleg og praktisk innsikt, samt analytiske ferdigheiter knytt til finansrekneskapen
 • ha grunnlag for vidare fordjuping innan fagområdet  

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Innføring i bedriftsøkonomi med rekneskap (ØKB1110) eller tilsvarande

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveseminar

Arbeidskrav

Elektroniske innleveringar må vere godkjend før eksamen kan avleggast. Eit ikke-godkjent arbeidskrav gir rett til eit nytt forsøk. Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen 4 timar. Eksamen kan bli gjennomført på digitalt eksamenssystem.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator. Rekneskapslova kapittel 4-6

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BØA117 (1) - Finansregnskap med analyse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBO011 (1) - Finansregnskap med analyse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØ6-102 (1) - Finansrekneskap med analyse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • BØ6-2000 (1) - Finansregnskap 2 - Reduksjon: 4,5 studiepoeng
 • BØ6-1001 (1) - Finansregnskap 1 - Reduksjon: 3 studiepoeng
 • ØKB1008FORØK (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1001FORØK (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA120 (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ING2004 (1) - Økonomi for ingeniører - Reduksjon: 2,5 studiepoeng
 • ØKB1101 (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB016 (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1006FORØK (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB016FOREØK (1) - Finansregnskap - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA068 (1) - Bedriftsøkonomisk analyse I - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SA003 (1) - Bedriftsøkonomi II - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB1015 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1005 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1001 (1) - Bedriftsøkonomi I - Reduksjon: 7,5 studiepoeng