ØKB1114 Statistikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

 • Emnet skal gi det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet, spesielt for emnet Samfunnsvitenskapelig metode. Emnet bør fortrinnsvis komme i 2. semester etter matematikkemnet og før emner som Investering og finansiering og Samfunnsvitenskapelig metode. Det er et sentralt mål at emnet skal gi analytisk innsikt samt at det legges vekt på å vise anvendelser av statistisk metode innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til økonomisk-administrativt fagområde.

Innhold

 • Presentasjon og tolkning av statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder.
 • Grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingete sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet mv.
 • Sannsynlighetsfordelinger. Beregning avforventning og varians til en stokastisk variabel, og til lineærkombinasjoner av stokastiske variable.
 • Simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians
 • Sannsynlighetsmodeller. Diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poissonfordeling, Normalfordeling/ Normaltilnærming og t-fordeling mm.
 • Estimering av ukjente parametre, både punktestimering og intervallestimering
 • Hypotesetesting i målemodell og binomisk modell. Vurdering av ulike testmetoder. Tolkning av signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke.
 • Analyse av samvariasjon mellom to stokastiske variable, både ved regresjons-analyse og ved tolkning av korrelasjonskoeffisienten, og ved estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten.
 • Analyse av forskjeller mellom to grupper, inkludert hypotesetesting.
 • Kjikvadrattester (modelltesting og test av uavhengighet)

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • har kunnskap om sannsynlighetsregning, kombinatorikk og anvendelser av dette.
 • Vet hva tilfeldige variabler, forventning og varians er.
 • Kjenner til ulike sannsynlighetsfordelinger som for eksempel normalfordeling og binomisk fordeling.
 • Vet hva sentralgrenseteoremet er og hvilken betydning det har.
 • Kjenner til grunnleggende ferdigheter innen sannsynlighetsregning og kombinatorikk, vet forskjell på betingede og ubetingede sannsynligheter og avhengige og uavhengige hendelser.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan bruke grunnleggende metoder for å analysere og beskrive data.
 • Kan bruke sannsynlighetsregning.
 • Kan beregne simultansannsynligheter og kovarians.
 • Kan lage ulike typer konfidensintervall for ulike typer data.
 • Kan gjennomføre hypotesetester på ulike typer data.
 • Kan gjennomføre enkel lineær regresjon, gjennomføre hypotesetest på stigningstallet i regresjonslikningen samt regne ut prediksjonsintervaller.

Generell kompetanse:

Studenten kan bruke kunnskapen fra emnet som grunnlag for andre fag i studiet.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode forkunnskaper fra VGS (S1+S2) og emnet bygger på matematikkgrunnlaget i ØKB1020 Matematikk.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, regneøvelser, arbeidskrav (obligatoriske innleveringer)

Arbeidskrav

Individuelle innleveringer. Disse kan også omfatte lab-øvelser med dataverktøy for statistikk. Det kan være obligatorisk deltakelse på lab-øvelsene.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator, nærmere presisert ved semesterstart. Formelsamling vedlagt eksamensoppgavene.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BØA115 (1) - Statistikk for økonomer - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØMO003 (1) - Statistikk - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • NAB2015 (1) - Metode for Nautikk - Reduksjon: 2 studiepoeng
 • ING2053 (1) - Statistikk og økonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2050 (1) - Statistikk og økonomi - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • NAB1008 (1) - Statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING1013 (1) - Statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • RE057 (5) - Statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • RE057 (2) - Statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • RE057 (1) - Statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB021 (1) - Grunnleggende statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB1021 (1) - Grunnleggende statistikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • SA097 (1) - Grunnleggende statistikk - Reduksjon: 6 studiepoeng