ØKB1115 Makroøkonomi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Dette kurset har følgande inndeling: - Oversikt over faget - Konjunktursvingingar og stabiliseringspolitikk   - lukka økonomi   - liten open økonomi - Økonomisk vekst - Økonomiske kriser   - Pengar, bankar og finansreguleringar   - Statsgjeldskrise   - Likviditetsfella  

Læringsutbytte

 • Kjenne grunnleggande makroøkonomiske data frå nasjonalregnskapet.
 • Kjenne andre sentrale makroøkonomiske data som prisindeksar og tall for arbeidsløyse og sysselsetjing.
 • Kjenne grunnleggande teoriar for etterspørselen etter varer og tenester i eit land, inkludert Keynesiansk teori.
 • Kjenne til korleis penge- og finanspolitikk påverkar samla etterspurnad. Kjenne til bruk av rentereglar i pengepolitikken.
 • Kjenne til norsk penge- og finanspolitikk.
 • Kjenne hovudteoriar for korleis arbeidsmarknaden og lønnsfastsettelsen fungerer.
 • Kjenne teoriar for kvifor vi har arbeidsløyse.
 • Kjenne korleis interaksjonen mellom tilbod og etterspurnad skapar konjunkturar og påverkar inflasjon og lønningar.
 • Kjenne transmisjonskanalar for pengepolitikken og forstå hovudtrekka i korleis desse fungerer.
 • Kjenne til grunnleggande teoriar for samanhengen mellom renter, prisar og valutakursar.
 • Kjenne til og forstå korleis økonomisk vekst påverkar velstand og velferd.
 • Kjenne til korleis sparing, befolkningsvekst og teknologisk utvikling skapar vekst i ein økonomi slik den er formulert i Solow-modellen.
 • Kjenne til trekk ved utforminga av det moderne finanssystemet.
 • Kjenne til kva som kan forårsake økonomiske kriser og verkemiddelbruk under ei krise.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande matematikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar og oppgaveløysing

Arbeidskrav

Ja, spesifiseres i semesterplan ved semesterstart

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timer, 100%. Karakterskala A-F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Enkel kalkulator

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BØA118 (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØSO002 (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SØ6-1000 (1) - Samfunnsøkonomi makro - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB2022 (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB022 (1) - Makroøkonomi, teori og politikk - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB005FOREØK (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA0672 (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB2102 (1) - Makroøkonomi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng