ØKB3119 Rekneskapsorganisering

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet gir innsikt i ein rekneskapsførar sin rolle og god rekneskapsførarskikk, irekna utfordringar knyta til handsaming og registrering av transaksjonar og hendingar i ei verksemd, samt organisering og intern kontroll. Studentane vil også få ei innføring i praktisk bruk av eit IKT-basert rekneskapssystem.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten:

 • Har god kjennskap til dei reglar som regulerer rettar og plikter for autoriserte rekneskapsførarar, irekna også rekneskapsførar sine erstatningsrettslege plikter
 • Har god kjennskap til krav, plikter og tilrådingar som kjem fram i god rekneskapsføringsskikk
 • Kjenner roller og ansvar til styret, dagleg leiar og revisor knyta til ei verksemd
 • Kjenner dei mest sentrale rutinane i ei verksemd
 • Kjenner generelle kontrollar og kan reflektera over organisasjonsmessige relasjonar i samband med intern kontroll, irekna tiltak for å sikra effektiv intern kontroll
 • Kjenner til krav til tryggleik og kontrollar i IKT-system
 • Har kunnskap om dei grunnleggande bokføringsprinsippa i bokføringsloven og god bokføringsskikk, irekna andre reglar i bokføringslov og rekneskapslov

 

Ferdigheiter:

Studenten:

 • Kan nytta reglar om rettar og plikter og innhaldet i god rekneskapsføringsskikk irekna risikoregelverket (jf forskrift om risikostyring og internkontroll) og kvitvaskingsregelverk

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan tileigna seg oppdatert kunnskap innanfor kunnskaps- og ferdigheitsområder nemnd ovanfor
 • Kan formidla sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer og kan utveksla synspunkt og erfaringar med andre fagpersonar
 • Kan sjå emnet i ein større samfunnssamanheng

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande innføringskurs i finansrekneskap.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, oppgåveløysing i plenum og rettleiing i tilknyting til individuell eller gruppevis oppgåveløysing.

Arbeidskrav

Ja, vert spesifisert i semesterplan ved semesterstart

Vurderingsform

Skriftleg eksamen 4 timar 100%

Karakterskala A - F

Hjelpemiddel ved eksamen

Lover, forskrifter og standardar

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • EVA-ØKB3118 (1) - Regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • () - - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BØ6-2002 (1) - Virksomhetsorganisering-og regnskapsførerregelverket - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBR115 (1) - Regnskapsorganisering - Reduksjon: 5 studiepoeng