ØKB3128 Internasjonal strategi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Formålet til kurset er å definere og analyse hoved strategisk temaer og funksjoner ledelsen må forstå for å operere effektivt i utenlandske markeder. Hovedtemaer er industri-basert, resurs-basert, og institusjon-basert teorier om strategi, firmas strategiske beslutninger på forretningsnivå som inngangsstrategi, entreprenørskap, strategisk allianser og nettverk, og konkurranse, og strategiske beslutninger på konsern nivå som organisasjonsstruktur, styringsmekanisme og samfunnsansvar i utenlandske markeder.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten: 

  • har kunnskap om eksterne faktorer, for eksempel globale industrielle forhold, kulturelle, etiske, politiske, og juridisk faktorer, og kan forklare hvordan de påvirker firmaers aktiviteter i utenlandske markeder.
  • har kunnskap om interne faktorer, for eksempel firmaers konkurransedyktige resurser og evner, og kan forklare hvordan de påvirker firmaers aktiviteter i utenlandske markeder. 
  • kan gjøre rede for begreper og teorier i inngangsstrategier og samarbeidsformer for å gå inn og operere i utenlandske markeder. 
  • kan gjøre rede for alternativ organisasjonsstrukturer og styringsmekanismer for gjennomføring forskjellige verdi-kjede aktiviteter. 
  • har kunnskap om samfunnsansvar i en global kontekst.

Ferdigheter

Studenten: 

  • kan analysere forretningscase med bruk av relevante teoretiske rammeverk. 
  • kan kritisk analysere en bedrifts aktiviteter i utenlandske markeder.

Generell Kompetanse

Studenten: 

  • har tilegnet seg et kritisk og reflekterende forhold til teorier og modeller for å forstå utfordringer og dilemmaer ledelsen har for å kunne operere effektivt i utenlandske markeder. 
  • har tilegnet seg en faglig kompetanse til å delta aktivt i diskusjoner om strategiske temaer og funksjoner i utenlandske markeder.

Krav til forkunnskaper

ØKB2123 Foretaksstrategi eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende emne i strategi, (foretaksstrategi)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning og gruppearbeid

Arbeidskrav

1) Deltagelse i 60% av forelesninger

2) Presentasjon av en case-analyse i gruppe

Vurderingsform

Mappe 50%

Skriftlig eksamen 50%, 3 timer

Karakterskala A-F

Begge eksamensdeler må være bestått. Varighet på mappe spesifiseres i semesterplan ved semesterstart.

Hjelpemidler ved eksamen

Del I Internasjonal strategi , mappe; Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

Del II Internasjonal strategi, skriftlig eksamen; Pensumbok, tospråklig ordbok

Mer om hjelpemidler