ØSS113 Makroøkonomi II

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Kurset bygger på ØSO002 Makroøkonomi I og lærestoffet herfra er en integrert del av kurset. Kurset tar sikte på å gjøre rede for en del teorier som det ikke var plass til i ØSO002. Videre vil kurset legge vekt på å få frem aktuelle emner og avspeile de aktuelle makroøkonomiske nyhetene. Dermed kan kurset bli noe ulikt fra år til år.

Sentrale temaer er

Ulike økonomiske modeller som gir perspektiver på makroøkonomiske hendelser

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kurset tar mål om at studenten skal

 • Kunne alt fra kurset ØSO002 (se denne).
 • Kjenne alternative teorier som ikke ble behandlet i ØSO002 så som.
  • Finanskriser og bobleteori
  • Økonomisk politikk i et spill mellom velgere og politikere
  • Økonomisk politikk i et spill mellom rasjonelle aktører og politikkere, (tidsinkonsistens, "Inflasjon bias")
  • "Real Business Cycle"-modeller
  • Norge som en oljeavhengig økonomi.
  • Arbeidsmarkedsteori.
  • Alternative forklaringer i vekstteori.
  • Arbeidsmarkedsteori.

Ferdigheter

Studentene skal ved endt kurs kunne

 • Tolke og forstå økonomiske nyheter og hendelser.
 • Redegjøre for alternative måter å se ting på.
 • Redegjøre for økonomiske forklaringsmodeller og deres gyldighet (forutsetninger).
 • Det vil bli vektlagt økt grad av formell presentasjon.

Generell kompetanse

 • Gjøre bruk av abstrakte modeller
 • Beherske grunnleggende begreper og analyse
 • Reflektere kritisk over økonomiske hendelser

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

 • ØSO001 Mikroøkonomi I
 • ØSO002 Makroøkonomi I
 • ØMO001 Matematikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Oppgaveløsning.

Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må man få godkjent besvarelsene av i alt 3 obligatoriske oppgaver. Besvarelsene skal leveres individuelt med mindre annet er opplyst.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØSS102 (1) - Makroøkonomi II - Reduksjon: 5 studiepoeng