FLKI8101 Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studiet Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole har som overordnet mål å legge til rette for at studentene utvikler solid kunnskap og innsikt i rollen som praksislærer.

Studiet tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om praksisveiledning av lærerstudenter der sentrale praktiske og teoretiske aspekter blir vektlagt.

Det forutsettes at studentene aktivt er involvert i veiledning av praksisstudenter. Veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet.

 • Fordypning i veiledningsteori og veiledningsstrategier
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Etikk i lærerarbeid og praksisopplæringen
 • Lærerstudentens utfordringer og muligheter i overgang fra utdanning til læreryrket
 • Praksislærer som lærerutdanner

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om relevante veiledningsteorier og strategier for praksisveiledning
 • har inngående kunnskap om praksisopplæring i norsk barnehage/ skole og samfunnskontekst
 • har kunnskap om samhandlingsprosesser og kommunikasjon i praksisveiledning
 • har kunnskap om læring og utviklingsprosesser hos lærerstudent, lærer og praksislærer
 • har kunnskap om etiske perspektiver i veiledning, læreryrket og i praksisopplæringen

Ferdigheter

Studenten

 • kan selvstendig utføre praksisveiledning tilpasset situasjon, lærerstudentens nivå og personlige utvikling
 • kan mestre ulike kommunikative ferdigheter
 • kan observere og vurdere praksisstudenter i praksis utfra en helhetlig profesjonsforståelse

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og tilrettelegge veiledning til ulike situasjoner og kontekster med utgangspunkt i praksisstudentens behov og integritet i praksissituasjonen
 • kan kritisk vurdere ulike perspektiver ved praksisveiledning, med basis i sentrale veiledningspedagogiske teorier og strategier
 • kandidaten kan identifisere etiske utfordringer og dilemmaer i rollen som praksislærer og lærer

 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium.

Studiet er organisert som delemner der undervisningen består av nettbaserte læringsaktiviteter, samlinger, veiledningsøvelser og arbeid i grupper.

I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/skoler, individuelt arbeid, nettmøter og selvstudier. Emnet krever aktiv deltagelse gjennom alle arbeidsformene.  

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltagelse gjennom alle læringsaktivitetene i studiet.
 • Det er tre arbeidskrav i studiet. To skriftlige tekster på om lag 1500 ord +/- 10%, og eit digitalt.

Arbeidskravene blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskravene må være godkjent for oppmelding til eksamen.

Vurderingsform

Individuell skriftlig semesteroppgave på 3000 ord +/- 10 %.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler