BØ6-1011 Finansrekneskap med analyse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Kurset bygger på BØ6-1010 Innføring i bedriftsøkonomi med rekneskap eller liknande kurs. Kurset skal gi god innsikt i finansrekneskapen si oppbygging og rammevilkår. Kurset skal vidare gi nødvendige kunnskapar til å behandle sentrale rekneskapsmessige måleproblem, berekne skatt og til å kunne utarbeide ei kontantstraumoppstilling. Med utgangspunkt i årsrekneskapen viser ein korleis bedrifta si lønnsemd, likviditet, finansiering og soliditet kan analyserast nærare.

Innhald:

 • Grunnleggande rekneskapsprinsipp og god rekneskapsskikk
 • Rekneskapslovas vurderingsreglar for eigedelar og gjeld
 • Rekneskapsføring av inntektsskatt i aksjeselskap
 • Eigenkapital og disponering av årsresultat
 • Utarbeiding av kontantstraumoppstilling
 • Tradisjonell rekneskapsanalyse

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten skal ved fullføring

 • ha god innsikt i finansrekneskapen si oppbygging og rammevilkår
 • kjenne til sentrale rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar
 • kjenne til dei mest sentrale skilnadane mellom rekneskaps- og skattereglar
 • forstå samanhengen mellom likviditditetsendringar (kontantstraumoppstilling) for ei bedrift, verdiskapinga (resultatrekneskap) og anskaffing og bruk av kapital (balanse)
 • kjenne til sentrale nøkkeltal innan lønnsemd, likviditet, finansiering og soliditet

Ferdigheiter

Studenten skal ved fullføring

 • kunne stille opp resultatrekneskap og balanse i samsvar med rekneskapslovas oppstillingsplanar
 • kunne handsame sentrale måle- og vurderingsproblem innan rekneskap
 • kunne sette opp ei enkel skatteberekning
 • kunne gjere årsoppgjørsposteringar og disponering av resultatet
 • kunne utarbeide kontantstraumoppstilling
 • kunne rekne ut og vurdere sentrale nøkkeltal med utgangspunkt i framlagt årsrekneskap

Generell kompetanse

Studenten skal ved fullføring

 • ha utvikla ei grunnleggande fagleg og praktisk innsikt, samt analytiske ferdigheiter knytt til finansrekneskapen
 • ha grunnlag for vidare fordjuping innan fagområdet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Innføring i bedriftsøkonomi med rekneskap (BØ6-1010) eller tilsvarande

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og oppgåveseminar

Arbeidskrav

Eit skriftlege arbeidskav som skal løysast individuelt eller i gruppe. 

Arbeidskravet er gyldig dei tre påfølgande semester.

Arbeidskrav må vere godkjende før ein kan framstille seg til eksamen

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar

Karakterskala: A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovlege hjelpemiddel:

 • programmerbar kalkulator
 • lovsamling eller utskrift frå lovdata

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • BØ6-2000 (1) - Finansregnskap 2 - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • BØ6-1001 (1) - Finansregnskap 1 - Reduksjon: 2,5 studiepoeng