BYG108 Beregningsmetoder

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av virkemåten til konstruksjoner, satt inn i en bygningsmessig sammenheng. Emnet skal gi grunnlag for konstruksjonsanalyser og presenterer videre emner innenfor dimensjonering av enklere stålkonstruksjoner og betongkonstruksjoner.

Innhold:

 • Arbeidsmetoden (Castiglianos teorem)
 • Deformasjoner av bjelker, rammer og fagverk
 • Statisk ubestemte bjelker, rammer og fagverk
 • Plastiske beregningsmetoder (Bruddberegninger)
 • Knekking og Spenningsproblem av 2. orden
 • Bruk av beregningsprogram for statiske analyser
 • Bruk av beregningsprogram for stabilitetsanalyser
 • Betongkonstruksjoner:
  • Kort innføring i Spennbetong
  • Lokal dimensjonering: Spaltestrekk - Kraftmodeller
 • Stålkonstruksjoner:
  • Fagverk av stål
  • Utmatting

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om virkemåten til konstruksjonssystemer
 • ha kunnskaper om konstruksjonsberegninger utført med arbeidsbetraktning
 • ha grunnleggende kunnskaper om plastiske analyser
 • kjenne til bruken av beregningsprogrammer for konstruksjoner
 • kjenne til prinsipper for løsningsmetoder i videre enkeltemner innen betong- og stålkonstruksjoner.

Ferdigheter

 • kunne analyserer enklere konstruksjonssystemer
 • kunne utføre enkle plastiske analyser
 • kunne dokumentere beregninger innen noen videre enkeltemner innen betong- stålkonstruksjoner

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan lastvirkninger i enkle konstruksjonssystemer opptrer og kan beregnes.
 • ha forståelse for hvilke situasjoner enkle konstruksjonssystemer skal dimensjoneres for

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG105 Bygningskonstruksjoner, BYG106 Betongkonstruksjoner og BYG107 Stålkonstruksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Obligatoriske skriftlige innleveringer.

Arbeidskrav

4 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Alle kalkulatormodeller er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG300 (1) - Trekonstruksjoner og Statikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB073 (1) - Statikk - Reduksjon: 5 studiepoeng