MAS121 Marintekniske analyser

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i bruk av dedikert programvare (SESAM fra DnV-GL) til beregning av hydrostatikk/stabilitet, hydrodynamisk respons og forankringsanalyse for flytende marine konstruksjoner.

 

Innhold

 • Teoretisk gjennomgang/forklaring av grunnleggende begreper
 • Programvarens muligheter og begrensninger
 • Praktisk bruk av programvaren for 2 caser.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS121 Marintekniske analyser skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende begreper innen emnet
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til beregningsmetodikken og benyttet programvare

Ferdigheter

 • Lage modell av et enkeltskrogs fartøy og en halvt nedsenkbar plattform ved hjelp av det dedikerte programverktøyet
 • Beregne hydrostatikk og stabilitet, og utføre stabilitetskontroll i forhold til regelkrav
 • Beregne hydrodynamisk respons
 • Utføre forankringsanalyser og kontrollere resultatene i forhold til regelkrav

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i gruppe og skrive en teknisk rapport

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studiets obligatoriske marintekniske fag.

Undervisnings- og læringsformer

Faget er i hovedsak prosjektbasert med gruppearbeid under veiledning, men noe relevant teori og innføring i programvaren (kurs) vil bli forelest.

Arbeidskrav

Læringsmappe som består av følgende deler:

To obligatoriske gruppeoppgaver. Hver gruppe består av 4-5 personer.

 • Skrive to rapporter som dokumenterer utførte beregninger og resultatene av disse
 • Innlevering av ukentlige timelister som dokumenter tidsforbruk og utførte oppgaver
 • Obligatorisk tilstedeværelse under gruppearbeid og presentasjoner

Vurderingsform

Mappevurdering.

Vurderingen baserer seg på følgende deler fra læringsmappen:

 • To rapporter med elektroniske vedlegg, som dokumenterer utførte beregninger og resultatene av disse
 • Innlevering av ukentlige timelister som dokumenter tidsforbruk og utførte oppgaver

Etter en samlet vurdering av mappen gis en bokstavkarakter for gruppen, som kan justeres individuelt basert på dokumentert innsats/tidsforbruk.