MAT201 Matematikk 2 for kjemiingeniør

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Dette er det andre av fleire emne som til saman dekker læringsutbytta i matematikk for graden bachelor i ingeniørfag for kjemiingeniørar.

Emnet si målsetting er å gi studenten eit utvida grunnlag for den matematikken ein ingeniør treng i studiet og utøvinga av si yrkeskarriere

Innhald: Vektorrom og lineær uavhengnad; eigenverdi og eigenvektor, følger, rekker og konvergens, taylorrekker; fourierrekker; interpolasjon i ein og to dimensjonar ;andre ordens differensiallikningar og lineære differensiallikningar av første orden, system av lineære differensiallikningar med to variable; funksjonar av fleire variable; dobbeltintegral; Laplace-transformasjon og løysing av differensiallikningar; diffusjonslikninga som døme på PDE.

Læringsutbytte

Emnet presenterer vidaregåande emne i matematikk og viser korleis matematikk blir integrert i ingeniørfagleg problemløysing.

Kunnskap

Etter å ha fullført dette emnet, kan kandidaten identifisere og løyse problem relatert til delemne i innhald og har kjennskap til matematisk programvare.

 

 

Ferdigheter

 • Kandidaten kan velje matematiske metodar og utføre utrekningar innanfor emnet sine tema.
 • Kandidaten kan forstå, grunngi og vurdere sine utrekningar.
 • Kandidaten kan bruke differensiallikningar og differensiallikningssystem til å modellere og analysere ingeniørfaglige problem.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har matematisk forståing som er nødvendig for yrkesutøving og vidare fagleg oppdatering.
 • Kandidatane kan bruke sin matematiske kunnskap, om nødvendig med bruk av matematisk programvare.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1 eller tilsvarende

Undervisnings- og læringsformer

Ulike aktiviteter

Arbeidskrav

Fire obligatoriske øvingar må vere gjennomført til fastsette fristar og godkjent før eksamen kan gjennomførast.

Godkjente øvingar gir også tilgang til eventuell utsett eksamen følgande semester. Ved utsatt og ny eksamen neste gong faget blir undervist, må nye øvingar leverast.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen 5 timer

Hjelpemidler ved eksamen

Formelark. Enkel kalkulator. Godkjente kalkulatorar er: Casio fx-82 (Alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ING1021 (1) - Rekker og funksjoner av flere variable - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MA2-200 (1) - Matematikk 2 - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT202 (1) - Matematikk 2 for elektroingeniør - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT203 (1) - Matematikk 2 for brann-, bygg-, HMS- og maskiningeniører - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT107 (1) - Videregående matematikk for maskiningeniører - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT106 (1) - Videregående matematikk for elektroingeniører - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT105 (1) - Videregående matematikk for byggingeniører - Reduksjon: 10 studiepoeng
 • MAT103 (1) - Videregående matematikk for kjemiingeniører - Reduksjon: 10 studiepoeng