NAB3041 Sjørett II

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

- Internasjonale sjøfartsreglar og korleis desse er gjennomført i norsk rett.

- Særleg SOLAS, MARPOL, STCW og MLC konvensjonane.

- Havrettskonvensjonen.

- Paris MOU.

- ISM og ISPS kodene.

- Plikt på bakgrunn av EØS avtala/ fellesskapsregelverk.

- Nasjonale reglar om ansvar ved oljeforureining.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

- er fortruleg med sentrale konvensjonar utarbeidd av IMO og ILO.

- forstår korleis Noreg kan vera med på å påverke innhaldet i desse.

- forstår korleis Noreg som nasjonalstat forpliktast.

- forstår korleis flaggstatens og kyststatens interesser spriker og korleis det internasjonale regelregimet søkjer å eine desse interessene.

- skjønar EU si rolle som overstatleg og myndigheitsutøvande organ.

Ferdigheitar:

Studenten

- er i stand til å nytta regelverket på aktuelle problemstillingar.

- kan tolka og forstå einskildbestemmingar.

- kan bruke innhaldet i slike einskildbestemmingar på konkrete saker.

-  kjenner til kva for sertifikat og dokument som skal vera om bord iht internasjonale konvensjonar, korleis sertifikata kan skaffast og kor lenge dei er gyldige.

Kompetanse:

Studenten

- kan handsama den teoretiske kunnskapen i praktiske situasjonar.

- kan relatera seg til det internasjonale regelregimet uansett kva for ei rolle ein har, anten det er om bord i skip, i landorganisasjonen eller som myndigheitsperson.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Sjørett I

Undervisnings- og læringsformer

Forelesningar, sjølvstudium, diskusjonar.

Arbeidskrav

Eit eller flere krav - munnleg framføring. Vert spesifisert i semesterplan.

Vurderingsform

Skuleeksamen, 5 timer.

Hjelpemiddel ved eksamen

Hjelpemidler iht fagplan.

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • NAB2061 (1) - Sikkerhetsledelse - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • NAB2013 (1) - Sikkerhetsledelse - Reduksjon: 5 studiepoeng