SPES115 Spesialpedagogikk A: Problemåtferd

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

I dette emnet vil studenten få innsikt i forhold som påverkar problemåtferd, sosiale - og emosjonelle vanskar og korleis barnehage og skule kan arbeide for å førebygge og avhjelpe slike vanskar. Det vil bli tatt utgangspunkt i ein systemisk tilnærming til emneområdet som også inkluderer individperspektivet. Studenten får kompetanse som er relevant i arbeid med tilpassa opplæring og spesialpedagogiske tiltak. Emnet vil ta for seg det viktige ved å fremje eit godt psykososialt læringsmiljø, der det einskilde barn kan oppleve tryggleik og sosial tilhøyring. Studenten får innsikt i yrkesetiske problemstillingar knytt til arbeid med problemåtferd i barnehage og skule.

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten:

 • Har kunnskap om ulike forskingsbaserte program for å møte problemåtferd og mobbing
 • Har kunnskap om sosiale - og emosjonelle vanskar
 • Har kunnskap om barnehagen og skolen som system og støttesystemet rundt desse
 • Har kunnskap om leiing, relasjonar kommunikasjon og samarbeid med foresatte og ulike samarbeidsinstanser.
 • Har kunnskap om omsorgssvikt og barn i sorg og krise

Ferdigheiter

Studenten:

 • Kan anvende fagleg kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillingar og ta grunngitte val
 • Kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser ein problemstilling
 • Kan gi råd og rettleiing til kollegaer og føresette

Generell kompetanse

Studenten:

 • Har innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillingar i høve til arbeid med problemåtferd i barnehage og skole på individ og systemnivå
 • Kan utveksle synspunkt og røynsle på bakgrunn av kunnskap om problemåtferd og slik medverke til utvikling av god praksis
 • Kan ta fagleg ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av spesialpedagogiske opplegg
 • Forstår samanhengar mellom relevant forsking og muligheiter  i pedagogisk praksis

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

-

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, individuelt arbeid, gruppearbeid, drøfting 

Arbeidskrav

 • 80 %  obligatorisk frammøte
 • Obligatoriske studieoppgåver, som blir presisert i semesterplan

Vurderingsform

Semesteroppgåve. Karakter: A-F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • SP-A15 (1) - Spesialpedagogikk A: Problematferd - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • SPED-115 (1) - Spesialpedagogikk A: Problematferd - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • SP-LED (1) - Klasseledelse - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • PROB-130 (1) - Problemadferd og klasseledelse - Reduksjon: 15 studiepoeng