ØKB2008 Skatte- og avgiftsrett 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte- og avgiftssystemet, irekna utrekning av skatt og avgift for næringsdrivande. Emnet omfattar i hovudsak:

Alminnelig inntekt i næringsverksemd, irekna skattepliktige drifts- og kapitalinntekter og drifts- og kapitalkostnadar med rett til frådrag, skattepliktige kapitalgevinstar og kapitaltap med rett til frådrag, samt underskot i næring.

Utrekning av personinntekt i enkeltpersonføretak, irekna føretaksmodellen og bruttoskatt av utrekna personinntekt

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærar, irekna fritaksmodellen og aksjonærmodellen, samt likvidasjon m.v.

Skattlegging av deltakarlikna selskap, irekna deltakarmodellen, og utrekning av gevinst/tap ved sal av andelar.

Prinsipp i norsk meirverdiavgiftslovgiving

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten:

 • Har kunnskap om skatte- og avgiftsreglane (meirverdiavgift) knyta til næringsverksemd og selskap
 • Har kunnskap om sentrale unntak og fritak innan avgiftsreglane (meirverdiavgift).
 • Har kjennskap til kva slags transaksjonar og hendingar knyta til eigarskap og eigenkapital som kan medføre skattelegging
 • Har kunnskapar om skattemessige verknadar av opphøyr av verksemd og likvidasjon av selskap
 • Kjenner til reglar for utrekning av arbeidsgivaravgift
 • Har kunnskap om fastsetting av formue for ikkje-børsnoterte aksjar og andelar i ansvarlege selskap
 • Kjenner til relevante reglar om frådrag i utlikna skatt
 • Kjenner til hovudprinsipp for fastsetting av inngangsverdi for eigedeler tatt imot som gåve eller arv
 • Har kunnskap om skatteplanlegging
 • Har kunnskap om grunnleggande likningsforvaltningsrett og skattebetaling og sentrale reglar for tilsidesetting

Ferdigheitar

Studenten:

 • Kan avgjere kva som er skattepliktige inntekter, kostnader med rett til frådrag, samt gjera korrekt tidfesting av postane for utrekninga av alminneleg inntekt (EPF, AS, ANS)
 • Kan utrekne skattekostnad, betalbar skatt og utsett skatt for aksjeselskap
 • Kan fastsette grunnlag for skattelegging av aksjonærar (Aksjonærmodellen og Fritaksmetoden), deltakarar i ansvarlege selskap (Deltakarmodellen) og innehavar av enkeltpersonføretak (Føretaksmodellen)
 • Kan skattemessig handsame omdanning av EPF til AS
 • Kan vurdere skattemessige verknadar ved overdraging av verksemd
 • Kan vurdere meirverdiavgiftsmessige høve i ei verksemd
 • Kan meirverdiavgiftsmessig handsame alminnelige transaksjonar og dei vanligaste unntaka og fritaka
 • Kan gjere etiske refleksjonar rundt skatteplanlegging

Generell Kompetanse

Studenten:

 • Kan tileigne seg oppdatert kunnskap innanfor kunnskaps- og ferdigheitsområder nemnd ovanfor og kunnskap om andre områder innan faget
 • Kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer og kan utveksle synspunkt og røynsler med andre fagpersonar
 • Kan sjå emnet i ein større samfunnssamanheng

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

ØKB2006 Skatterett I

ØKB3117 Videregående Finansrekneskap

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, oppgåveløysing i plenum samt rettleiing i samband med større oppgåver.

Arbeidskrav

Ingen

Vurderingsform

Heimeeksamen (individuell), 10 dager, 30%

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar, 70%

Ein må bestå begge delane

Karakterskala A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Del I, heimeeksamen (individuell): Alle trykte og skrivne hjelpemidlar er tillate

Del II, skriftlig eksamen: Alle kalkulatormodellar tillate, Skattelovsamling med forskrifterhttps://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

https://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • JU6-1002 (1) - Skatte- og avgiftsrett 2 - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØBR112 (1) - Skatte- og avgiftsrett II - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • SA040 (5) - Skatterett (revisor) - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • SA040 (1) - Skatterett (revisor) - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB033 (1) - Skatterett II - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • ØKB2033 (1) - Skatterett II - Reduksjon: 6 studiepoeng