ØSS113 Makroøkonomi II

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Kurset bygger på ØSO002 Makroøkonomi I og lærestoffet herfra er en integrert del av kurset. Kurset tar sikte på å gjøre rede for en del teorier som det ikke var plass til i ØSO002. Videre vil kurset legge vekt på å få frem aktuelle emner og avspeile de aktuelle makroøkonomiske nyhetene. Dermed kan kurset bli noe ulikt fra år til år.

Sentrale temaer er:

Ulike økonomiske modeller som gir perspektiver på makroøkonomiske hendelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kurset tar mål om at studenten skal

 • Kjenne alternative teorier som ikke ble behandlet i ØSO002 så som.
  • Stabiliseringspolitikk og pengepolitisk regel.
  • IS-PC-MP modell
  • Valutaunion
  • Finanskriser og bobleteori
  • Økonomisk politikk i et spill mellom velgere og politikere
  • Økonomisk politikk i et spill mellom rasjonelle aktører og politikkere, (tidsinkonsistens, "Inflasjon bias").
  • Problemer knyttet til stabilisering av statsgjeld
  • "Real Business Cycle"-modeller
  • Norge som en oljeavhengig økonomi.
  • Norsk økonomisk politikk

Ferdigheter

Studentene skal ved endt kurs kunne

 • Tolke og forstå økonomiske nyheter og hendelser.
 • Redegjøre for alternative måter å se ting på.
 • Redegjøre for økonomiske forklaringsmodeller og deres gyldighet (forutsetninger).
 • Det vil bli vektlagt økt grad av formell presentasjon.

Generell kompetanse

 • Gjøre bruk av abstrakte modeller
 • Beherske grunnleggende begreper og analyse
 • Reflektere kritisk over økonomiske hendelser

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

 • ØSO001 Mikroøkonomi I
 • ØSO002 Makroøkonomi I
 • ØMO001 Matematikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, presentasjon og oppgaveløsning.

Arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen må man få godkjent besvarelsene av i alt 3 obligatoriske oppgaver. Besvarelsene skal leveres individuelt med mindre annet er opplyst.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Eksamen kan bli avholdt digitalt. Tid og sted for eksamen blir annonsert på Studentweb. Karakterskala A-F, hvor F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØSS102 (1) - Makroøkonomi II - Reduksjon: 5 studiepoeng