BVP212 Miljø- og aktivitetspraksis

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Fokus for miljø - og aktivitetspraksis er arbeid som fremmer tjenestemottakers helse, trivsel og mestring. Praksisperioden er 12 uker der studentene får kjennskap til hvordan hverdagen og livssituasjonen kan arte seg for personer med funksjonsnedsettelse og slik få forståelse for tjenestemottakers livssituasjon. Fokus for emnet er aktiviteter som bygger på tjenestemottakers ressurser og helsetilstand. Aktivitetene skal bidra til at bruker oppnår økt trivsel i hverdagen, økt grad av påvirkning på egen livssituasjon og økt grad av deltakelse i sosiale og samfunnsmessige sammenhenger. Emnet starter og slutter i vårsemesteret.

I praksis skal studentene gjennomføre obligatorisk arbeidskrav.

Praksisforberedelse
Praksisforberedelsen innebærer undervisning i miljøarbeid, forskningsmetode, ulike kartleggingsverktøy, praksisnær datainnsamling som observasjon og intervju, vernepleiefaglige arbeidsmodeller og orientering om praksisoppgaven.

Praksis
Praksis innebærer direkte samhandling med personer med funksjonsnedsettelse og miljøarbeid gjennom tilrettelegging, støtte og opplæring i samhandling med dem det gjelder. Også systematisk arbeid med datainnsamling, analyse av data, planlegging, og gjennomføring av et aktivitetstiltak er en del av praksis. I tillegg kreves det at studenten arbeider aktivt med vernepleiefaglige modeller.

Det oppnevnes en praksisveileder og en kontaktlærer som følger studenten gjennom praksisperioden.

Arbeid med praksisoppgaven Arbeidet med den skriftlige oppgaven foregår under praksisperioden. Det gis tilbud om veiledning.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om ulike datainnsamlingsprosesser og -metoder
 • har bred kunnskap om problemstillinger
 • har bred kunnskap om etiske dilemma knyttet til selvbestemmelse.

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende ulike observasjonsmetoder og intervjuteknikker i datainnsamling
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan anvende metoder knyttet til analysering av eget datamateriale
 • kan anvende relevante faglige verktøy, framgangsmåter, tilnærminger og fagterminologi
 • kan reflektere over omgivelsesfaktorer som hemmer eller fremmer personens helse og trivsel, deltagelse og mestring
 • kan finne, vurdere og henvise til kunnskap og relevant fagstoff slik at det belyser en problemstilling 
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere et aktivitetstiltak som øker personens helse og trivsel i hverdagen
 • kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne og administrere forordnede medikamenter.

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere vernepleiefaglige oppgaver i tråd med yrkesetiske retningslinjer
 • kan formidle forskningsbasert- og erfaringsbasert kunnskap til tjenestemottakers utfra behov og preferanser i en gitt kontekst
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av miljøarbeid som fremmer helse, trivsel, selvbestemmelse og deltakelse

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i vernepleie - HVL - Bergen.

Alle emner første studieår må være bestått.  

Anbefalte forkunnskaper

Alle eksamener og praksis i 1. studieår.

Undervisnings- og læringsformer

Praksisforberedelse, midt - og sluttsamling inngår som en del av praksisperioden. Fravær her regnes som fravær fra praksisperioden. Det vises til praksisreglementet i Praksishåndboken. I praksisforberedelsen, midt - og sluttsamlingen vil arbeidsformene være undervisning, gruppearbeid med kontaktlærer og selvstudier.

I praksisstudiene skal studenten lære gjennom å delta i ulike yrkessituasjoner og gjennom å reflektere over egne og andres handlinger i yrkesfeltet.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent;

 • Studenten skal i løpet av praksis levere ett forberedelsesnotat og en praksisplan (Jfr. Praksishåndbok for Miljø - og aktivitetspraksis).

Godkjent læringsaktivitet er gyldig for gjeldende praksisperiode.

Vurderingsform

Eksamen

Eksamen med to deler. Begge deler (Del 1 og Del 2) må være bestått for å få resultat i emnet.

Del 1, Praksis:

Miljø - og aktivitetspraksis, 12 uker.

Praksis er obligatorisk og nærvær mindre enn 90% gir ikke bestått praksis. Krav til oppmøte kan ikke fravikes på grunn av sykdom jf. Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet

Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode, få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt

Vurderingsuttrykk:
Bestått/ ikke bestått.

Ny praksisperiode:
Det blir ikke arrangert Ny praksisperiode i dette emnet. 

 

Del 2, Individuell oppgave:

Skriftlig oppgave. Omfang: 4500 ord +/- 10%

Vurderingsuttrykk:
Bestått/ ikke bestått.

Ny eksamen:
Ved ikke bestått oppgave, må denne bearbeides og leveres til ny angitt tid. 

Ved tredje forsøk på individuell oppgave: Emnet BVP212 er utgående, og det vil ikke bli arrangert flere praksisperioder i dette emnet etter ordinær praksis. Studenten vil derfor få utdelt kasus ved et tredje eksamensforsøk på individuell oppgave.  

Faglig overlapping

 • VPLP100 (1) - Praksis - miljøterapeutisk arbeid - Reduksjon: 15 studiepoeng