ELDHELS1004 Eldre og palliasjon

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

•Palliativ behandling, pleie og omsorg

•Pårørendeperspektiv

•Kulturelt perspektiv

•Samhandlingsperspektiv

•Palliativ omsorgsforskning

•Den vanskelige samtalen og refleksjon

Emnet har som mål å gi  bredde- og dybdekunnskap i palliasjon, slik at studenten kan være en ressursperson på egen arbeidsplass.  Grunnlagstenkning og etikk knyttet til palliasjon blir diskutert. Begrep som identitet, verdighet, håp, lindring og forsoning; samt  smertens ulike dimensjoner for  livskvalitet hos pasient og pårørende står sentralt. Betydningen av tverrfaglige team vil og ha stort fokus.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

•har dybdekunnskap i grunnlagstenkning og etikk knyttet til palliasjon

•har innsikt i ulike kulturer sitt syn på livets sluttfase og døden

•har inngående kunnskap i palliativ behandling, pleie og omsorg

•har kunnskap om aktuell forskning og utviklingsarbeid som fremmer planlegging, ledelse og samordning av palliativ omsorg

Ferdigheter:

Studenten:

•kan skape gode relasjoner og vurdere pasient og pårørende sine behov for samtale

•kan ivareta pasient og pårørende sine behov for informasjon

•kan selvstendig og i samarbeid med pasient, pårørende og team planlegge, gjennomføre og evaluere omsorgstiltak for å fremme livskvalitet i livets sluttfase

•kan formulere problemstillinger med utgangspunkt i eget fagområde

•kan utføre systematisk litteratursøk og utøve kildekritikk

Generell kompetanse:

Studenten:

•kan reflektere over egne holdninger til døende og døden

•kan selvstendig og i tverrfaglig samarbeid analysere, vurdere og synliggjøre faglige, etiske og juridiske problemstillinger i arbeidet med døende pasienter og deres pårørende.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ELDHELS001 og ELDHELS002 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, dialog, selvstudie, simulering, gruppearbeid med framlegg og skriftlig arbeid 

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjente for at studenten kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1: Tilstedeværelse i 80 % studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning

Arbeidskrav 2: Et skriftlig arbeid, 1500 -2000 ord

Vurderingsform

Hjemmeeksamen på 3000 ord pluss/ minus 10 %, 2 uker. 

Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ELDHELS004 (1) - Palliasjon i eldreomsorgen - Reduksjon: 2,5 studiepoeng