EVL-LPL115 Læringsmiljø og pedagogisk leiing 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Innhaldet i kurset er strukturert etter følgjande hovudtema:

 • Intergenerasjonalitet
 • Barnefellesskap

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • barn og barndom, barn si medverknad, danning og demokrati
 • kulturar for inkludering i barnehagen med fokus på mangfald, respekt, nestekjærleik, tilgjeving, solidaritet, likestilling og likeverd.
 • barnehagen sitt fysiske rom og materialitet
 • teoretiske perspektiv på pedagogisk leiing

 

Etter fullført emne skal studenten ha dugleik til å kunne:

 • skildra didaktiske føresetnadar som har tydning for læringsmiljøet for barnehagen sine aktørar.
 • vera kritisk reflekterande  
 • reflektera over eigen profesjonsrolle og eige profesjonsfaglege språk.

 

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten:

 • kunne reflektere faglig over praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til barnehagens læringsmiljø.
 • kunne utfordre måten en arbeider på i det daglige utfra teoretisk kunnskap og overordna mål for barnehagen. 
 • kunne vise profesjonsetisk kompetanse i møte med barn, personalet, foreldrene og andre instanser.   

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesing, dialog og refleksjon i klasse/grupper, praktisk arbeid, gruppearbeid og framføring av studentarbeid.

Arbeidskrav

Deltaking i undervising og på nettmøter

Alle arbeidskrav vert nærare presisert i semesterplan, men mellom samlingane skal studentane gjer eit utviklingsarbeid knytt til eigen arbeidsplass som kan innehalde digitale arbeidskrav, presentasjonar, foto og/eller skriftlege oppgåver.

Vurderingsform

Muntlig eksamen 100/100         

A - F    

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel