EVOBON802 Begynneropplæring 1, emne 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emne 2 inneholder mer om videre arbeid med matematikk- og norskfaglige emner med de yngste elevene på barnetrinnet. Det vil bli lagt vekt på hva som kjennetegner god lese-, skrive- og matematikkopplæring ifølge nyere forskning innenfor feltet. I studiet får du lære om hvordan god opplæring virker forebyggende på lese- skrive- og matematikkvansker og kan få alle elever til å kjenne seg kompetente og være en ressurs, uansett språklig og kulturell bakgrunn.

Vurdering for læring vil stå sentralt i alle faglige tema i Emne 2. Vi arbeider med hvordan man kan legge til rette for motivasjon og engasjement og fokuserer på barns hverdag i en stadig mer digitalisert verden.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • Har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i norsk og matematikk og videreutvikling av disse
 • Har kunnskap om tilpasset opplæring og forebygging av lese- skrive- og matematikkvansker
 • Har kunnskap om motivasjon og engasjement som faktor i barns læring
 • Har kunnskap om de fire regningsartene, statistikk, problemløsning og algebraiske tenkemåter i matematikk
 • Har kunnskap om argumentasjon og modellering i matematikk
 • Har kunnskap om god skriveopplæring og vurdering av elevtekster
 • Har kunnskap om barnelitteratur og høytlesing
 • Har kunnskap om det flerspråklige klasserommet som en ressurs
 • Har kunnskap om bruk av digitale verktøy i begynneropplæringen og barns mediehverdag

Ferdigheter

Studenten

 • Kan kjenne igjen tidlige tegn på lese- skrive og matematikkvansker og legge til rette for opplevelse av mestring gjennom tilpasset opplæring og vurdering for læring
 • Kan organisere og drive lese-, skrive- og matematikkopplæring i et flerkulturelt klasserom
 • Kan arbeide med digitale verktøy og digitale læremidler ut ifra faglig begrunnede mål
 • Kjenner til barns hverdag og hvordan ta utgangspunkt i denne i undervisningen
 • Kan føre et korrekt skriftlig språk, både i kommunikasjon mellom skole-hjem og i akademiske tekster

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan legge til rette for at elever utvikler og videreutvikler grunnleggende ferdigheter
 • Kan vurdere og reflektere over egen praksis med utgangspunkt i gjeldende lovverk, læreplaner og nyere forskning innenfor matematikk- og norskdidaktikk
 • Kan bruke faglig kunnskap til kritisk og konstruktiv refleksjon
 • Kan være en ressursperson på feltet begynneropplæring på egen skole

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

EVOBON801

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er nettbasert med tre samlinger, der hver samling går over to dager. I samlingene vil det foregå undervisning, diskusjoner, utprøving av læringsaktiviteter, erfaringsdeling og presentasjon av arbeidskrav.  Mellom samlingene skal studentene gjennomføre praksisopplegg på egen skole, samarbeide med medstudenter på nett og dele erfaringer fra studiet i eget kollegium. Alle innleveringer foregår på Canvas. Deltakerne samarbeider i grupper gjennom hele studiet. Gruppene kommenterer hverandres arbeid og deltar i faglige diskusjoner.

Arbeidskrav

Studentene skal levere tre arbeidskrav innen fastsatte frister. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav som ikke blir godkjent har anledning til en ny innlevering etter frist fra faglærer. Alle arbeidskrav må være godkjente før eksamen kan avlegges. Godkjente arbeidskrav er gyldig i de to påfølgende semestre.

 • Arbeidskrav 1: Vurdere digitale læremiddel (ett i norsk og ett i matematikk) og lage eget læremiddel. Hver student skal formidle utviklingsarbeidet i eget kollegium og skrive et refleksjonsnotat. Muntlig framlegg i fagruppen. 
 • Arbeidskrav 2: Fagtekst knyttet til faglige og didaktiske tema i matematikk, 2000-3000 ord.
 • Arbeidskrav 3: Fagtekst knyttet til faglige og didaktiske tema i norsk, 2000-3000 ord.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer. 

Tid og sted for eksamen blir oppgitt på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler