EVOKRO801 Kroppsøving 1, emne 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studiet skal ivareta fagfornyelsen som pågår og er et ledd i regjeringens satsing på varig videreutdanning (Kompetanse for kvalitet). Det er et uttrykt mål å få flere fagutdannede lærere som underviser i kroppsøving på 1.-7. trinn.

Kroppsøving 1 gir en innføring i faget kroppsøving og retter seg mot lærere i grunnskolen. Kroppsøving 1 er delt inn i to emner; emne 1 (EVOKRO801) og emne 2 (EVOKRO802). Emne 1 er nettbasert med obligatoriske samlinger. Det vil være tre samlinger i løpet av høstsemesteret. Canvas vil bli benyttet som læringsplattform.

Fokuset i studiet er på lærerarbeid og undervisning i kroppsøving med elever på 1.-7. trinn. Det legges særlig vekt på kroppsøving som et allmenndannende fag og et fag med særlig ansvar for elevenes allsidige kroppslige utvikling, opplevelse og læring. I Kroppsøving 1, emne 1 legges det vekt på å tilegne seg undervisningskompetanse knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av variert bevegelseslæring og aktiviteter i ulike miljø, inne og ute, som kan gi elevene kroppslige erfaringer.

Det blir særlig viktig å legge til rette for at deltakerne får innsikt i faglige og fagdidaktiske utfordringer og problemstillinger som for eksempel tilpasset opplæring, bevegelsesformer for et mangfold av barnekropper, kulturelt mangfold og vurdering. I tillegg vil kjerneelementene, grunnleggende ferdigheter og de tverrfaglige temaene, med vekt på bærekraftig utvikling, være sentralt i kurset. Videreutdanning i faget kroppsøving tematiserer profesjonsfellesskap som viktig for å utvikle undervisningspraksis i kroppsøving på 1.-7. trinn og nødvendigheten av å delta i refleksjoner samt å ta elevstemmen på alvor.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om læreplanen og fagfornyelsen i kroppsøving, fagets egenart, kjerneelement og legitimering, og om hvordan faget henger sammen med andre skolefag
  • har kunnskap om undervisningspraksiser i faget og eksempler på modeller for å videreutvikle egen praksis
  • har kunnskap om hvordan planlegging, gjennomføring og evaluering i kroppsøvingsfaget kan gjøres i et profesjonsfellesskap og med aktivt medvirkende elever
  • har kunnskap om varierte bevegelsaktiviteter

Ferdigheter

Studenten

  • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske retningslinjer
  • kan legge til rette for læringsarbeid i et profesjonsfellesskap som fremmer bevegelsesglede og læring, inne og ute, på varierte arenaer og til ulike årstider
  • kan finne og bruke ny kunnskap, arbeide fagdidaktisk og kunne arbeide i et kollegafelleskap med å utvikle egen undervisningspraksis

Generell kompetanse

Studenten

  • har grunnleggende kompetanse til å skape et godt læringsmiljø i kroppsøving og utvikle gode relasjoner til og mellom elever
  • bidrar til nytenkning, innovasjon og utvikling av kroppsøvingsfaget for fremtiden

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er organisert som en blanding av samlinger, selvstudium, arbeid i studiegrupper og arbeid på nettet. Læringsarbeidet søker å knytte sammen studentenes egen undervisningserfaring og -praksis med relevant teori og praksis. Studiet legger vekt på at studenten både er mottaker, aktiv deltaker, veileder for medstudenter og observatør. Samlingene vil bestå av forelesninger, praktisk arbeid på ulike dannings- og læringsarenaer, samt studentframlegg, samtaler og erfaringsutveksling.

Arbeidskrav

For å kunne fremstille seg til eksamen må studentene ha deltatt på 3 samlinger (80 % oppmøtekrav), digital oppfølging på nett (via Canvas) og fått godkjent to andre arbeidskrav som spesifiseres ved oppstart.

Studentene skal levere inntil to fagtekster i løpet av studiet. Én av tekstene skal være knyttet til en praksissituasjon. Retningslinjer for de obligatoriske arbeidskravene blir gjort kjent ved studiestart. Et av arbeidskravene kan innebære muntlig presentasjon.

Studiet har ikke egen praksisdel, men minst én av innleveringene skal være knyttet til erfaringer fra og observasjon i egen klasse. Studenter uten tilgang til en klasse må få  hjelp til slik tilgang ved egen skole.

Minst ett av arbeidskravene kan ha et særskilt fokus på digitale læringsverktøy og pedagogisk bruk av IKT.

Det stilles krav om at studentens eget kollegium får del i erfaringene og resultatene fra arbeidet. Studentene velger ett av arbeidskravene til dette formålet.

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen, 3 dager. Målformen er valgfri.

Tid for innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler