EVOKRO802 Kroppsøving 1, emne 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studiet skal ivareta fagfornyelsen og er et ledd i regjeringens satsing på varig videreutdanning (Kompetanse for kvalitet). Det er et uttrykt mål å få flere fagutdannede lærere som underviser i kroppsøving på 1.-7. trinn.

Kroppsøving 1 emne 2 (EVOKRO802) bygger på Kroppsøving 1 emne 1 (EVOKRO801), og retter seg mot lærere i grunnskolen.  Emnet er nettbasert med obligatoriske samlinger. Det vil være tre samlinger i løpet av vårsemesteret. Canvas vil bli benyttet som læringsplattform.

Fokuset i studiet er på lærerarbeid og undervisning i kroppsøving både som selvstendig dannings- og læringsfag og som et fag for flerfaglig undervisning på 1.-7. trinn. I Kroppsøving 1, emne 2 legges det særlig vekt på kroppslig utvikling og hvordan man som lærer kan tilrettelegge for tilpasset opplæring. Kunnskap om vurdering og hvordan vurdering kan benyttes som redskap for læring i faget står sentralt. Deltakerne skal kunne bruke digitale verktøy og tilegne seg kompetanse om digitale ferdigheter i kroppsøving. Studiet gir teoretisk og praktisk veiledning for å gjøre deltakerne kompetent til å gi elevene utfordringer, tenke sikkerhet og kunne ivareta HMS for elevene i ulike bevegelsesaktiviteter ute og inne. Deltakerne skal etter endt kurs kunne arbeide med bærekraftig utvikling i faget og vurdere hvordan språk, holdninger, handlinger, valg av bevegelsesaktiviteter, utstyr og arenaer setter føringer for elevenes utvikling til økoborgere.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om kroppslig utvikling og om hvordan man som lærer kan tilrettelegge for tilpasset opplæring
 • har kunnskap om hva som fremmer bevegelsesglede, læring og danning
 • har kunnskap om vurdering og hvordan vurdering kan benyttes som redskap for læring i faget
 • ha kunnskap om digitale ferdigheter i kroppsøving
 • ha kunnskap om bærekraftig utvikling som grunnlag for en økologisk tenkning i faget og i tverrfaglig undervisning

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere kunnskapsbasert kroppsøvingsundervisning i heterogene klasser
 • kan finne fram til og prøve ut  trygge, men utfordrende bevegelsesaktiviteter og legge til rette for læring og danning i kroppsøving slik at elever får god faglig progresjon
 • kan formulere læringsmål for elevene på en slik måte at elevene blir delaktige i egen læring
 • kan ivareta HMS for elevene i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
 • kan bruke fagspråk, reflektere kritisk omkring bevegelsesaktiviteter og bidra til å løfte frem didaktiske problemstillinger relevant for kroppsøvingsundervisning på 1.-7. trinn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide med og drøfte kroppsøving som bidrag for elevenes allmenndanning og som bidrag for elevens utvikling til økoborgere 
 • kan formidle sentralt fagstoff, problemstillinger og løsninger og bidra til utvikling av en profesjonell lærerrolle

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Kroppsøving 1, emne 1 (EVOKRO801)

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er organisert som en blanding av samlinger, selvstudium, arbeid i grupper og arbeid på nettet. Læringsarbeidet søker å knytte sammen studentenes egen undervisningserfaring og -praksis med relevant teori. Studiet legger vekt på at studenten både er mottaker, aktiv deltaker, veileder for medstudenter og observatør. Samlingene vil inneholde forelesninger, men også studentframlegg, praktisk arbeid på ulike dannings- og læringsarenaer samt studentfremlegg, samtaler og erfaringsutveksling.

Arbeidskrav

For å kunne fremstille seg til eksamen må studentene ha deltatt på 3 samlinger (80 % oppmøtekrav), digital oppfølging på nett (via Canvas) og fått godkjent to andre arbeidskrav som spesifiseres ved oppstart.

Studentene skal levere inntil to fagtekster i løpet av studiet. Én av tekstene skal være knyttet til en praksissituasjon. Retningslinjer for de obligatoriske arbeidskravene blir gjort kjent ved studiestart. Ett arbeidskrav kan innebære muntlig presentasjon.

Studiet har ikke egen praksisdel, men minst én av innleveringene skal være knyttet til erfaringer fra og observasjon i egen skoleklasse. Studenter uten tilgang til en klasse må få hjelp til dette ved egen skole.

Minst ett av arbeidskravene kan ha et særskilt fokus på digitale læringsverktøy og pedagogisk bruk av IKT.

Det stilles krav om at studentens eget kollegium får del i erfaringene og resultatene fra arbeidet. Studentene velger ett av arbeidskravene til dette formålet.

Vurderingsform

Prosjektoppgave.

Ta utgangspunkt i fagdebatten og utarbeide en problemstilling som skrives som en kronikk.  Muntlig presentasjon for fagkollegium ved egen skole eller andre fora. Eksamensbesvarelsen skal inneholde kronikken og en evaluering av arbeidsprosessen og kunnskapsdelingen.

Tid for innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler