FYS140 Fysioterapeutisk undersøkelse, forståelse og ferdighet

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge grunnlag for å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i fysioterapeutisk undersøkelse av muskel- og skjelettapparatet. Dette blir sett i sammenheng med kunnskap om kroppens anatomi, fysiologi og funksjon. Det legges vekt på studentens evne til å anvende prinsipper og teorier for undersøkelsesmetoder, og anvende praktiske kunnskaper og ferdigheter i konkrete oppgaver. Det forutsettes at studenten bringer med seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra emnene FYS100, FYS120 og FYS130.

 Emnet inneholder:

 • Spesifikk fysioterapeutisk undersøkelse knytt til ulike kroppsområder
 • Funksjonell anatomi for alle kroppsområder
 • Nervesystemets oppbygning og funksjon
 • Smertefysiologi
 • Sanseapparatets oppbygging og funksjon
 • 3 uker praksis
 • 2 pasientdager ved HVL
 • Menneskekroppens ulike strukturer, og disses innbyrdes avhengighet
 • Columnas, thorax’s og kraniets osteologi, ledd, muskler og bevegelser, samt perifere nerver, kar og overflateanatomi
 • Bekkenbunn: Muskler og nerver

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:   
Studenten… 

 • har bred kunnskap om fysioterapeutisk undersøkelse knyttet til muskel-skjelettsystemet
 • har bred kunnskap om hvordan en fysioterapeutisk undersøkelse kan belyse kroppens struktur og funksjon
 • har kunnskap om tilpassing av undersøkelse til individets ønsker, forutsetning og behov (brukermedvirkning)
 • har bred kunnskap om nervesystemets oppbygning og funksjon
 • kjenner til strukturell og funksjonell bakgrunn for sansing og smerte
 • har bred kunnskap om struktur og funksjon i truncus, bekken og hode

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende kunnskap om etikk og kulturforståelse i møte med andre
 • kan beherske fysioterapeutisk undersøkelse knyttet til muskel-skjelettsystemet og beskrive funn presist ved hjelp av fagterminologi
 • kan beherske bruk av egen kropp og hender med tydelighet, presisjon, trygghet, varhet og respekt i undersøkelsen
 • kan beherske det å stille en funksjonsdiagnose basert på kroppsfunksjon og struktur, aktivitet og deltakelse
 • kan anvende relasjons- og kommunikasjonskompetanse til å forstå og samhandle med pasienter i undersøkelsessituasjoner
 • kan beherske teoretisk og funksjonell anatomi knyttet til de ulike kroppsområdene
 • kan reflektere over samspillet mellom nervesystemets struktur og funksjon og hvordan dette spiller inn på menneskets funksjonsevner
 • kan reflektere over hvordan sansing påvirker funksjon
 • kan reflektere over hva smerte er og hvordan smerte påvirker funksjon og atferd

Generell kompetanse:
Studenten…

 • har innsikt i samspillet mellom kroppens strukturer og funksjon utfra en forståelse av kroppen som en funksjonell enhet
 • har innsikt i hvordan nervesystemets oppbygging og funksjon danner grunnlag for menneskers funksjon
 • kan formidle kunnskap om smerte og sanseapparatets funksjon
 • kan møte pasienter på en faglig forsvarlig måte
 • kan delta i kommunikasjon og samhandling i et arbeidsfellesskap
 • kan vurderer forholdet mellom de krav som stilles til en person og de ressurser vedkommende innehar
 • kan reflekterer over fagutøvelse og identifisere informasjonsbehov
 • kan søke og finner oppdatert kunnskap knyttet til aktuelle fysioterapeutiske problemstillinger
 • kan anvende ulike typer kunnskap i skriftlige notat

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i fysioterapi. 

Anbefalte forkunnskaper

Emnene FYS100, FYS120 og FYS130. 

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet legges det opp til stor grad av studentansvar og egenaktivitet. Det tilrettelegges for følgende arbeidsformer:

 • Introduksjonsforelesninger for å gi teoretisk grunnlag for den fysioterapeutiske undersøkelsen.
 • Praktisk ferdighetstrening
 • Gruppearbeid og seminar med praktisk-muntlig framlegg
 • Pasientdager med påfølgende journalskriving der pasienter med funksjonsproblemer i muskel- og skjelettsystemet inviteres til å delta.
 • 3 uker observasjonspraksis i kommunehelse-/rehabiliteringstjenesten

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1.90 % tilstedeværelse i praksisstudier (observasjonspraksis)

2.80 % tilstedeværelse på obligatorisk studentaktiv - og erfaringsbasert undervisning (introduksjonsforelesninger, pasientdager, seminar, gruppearbeid og ferdighetstrening)

3. To grunnjournaler fra pasientdager i gruppe

4. Notat fra observasjonspraksis (1200 ord +/-10%)

Læringsaktivitetene er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Eksamen
En todelt eksamen der del 1 teller 30 % og del 2 teller 70 %. Begge deler må være bestått for å få bestått emnet.

Deleksamen 1, 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Deleksamen 2, Praktisk eksamen i fysioterapeutisk undersøkelse på SimArena. Studentenes anvendelse av anatomi i fysioterapeutisk undersøkelse testes også her. Omfang 50 min.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk del 1 og del 2
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått del 1 eller del 2 må studenten fremstille seg til ny deleksamen. Ny eksamen blir gjennomført med samme form som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler