INV001 Innovasjons- og endringsledelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Kursets formål er å utvikle studentenes kunnskaper og ferdigheter som vil sette dem i stand til å bidra aktivt i innovasjons- og endringsprosesser. Kurset har en praktisk tilnærming hvor en tar utgangspunktet i case hentet fra ulike virksomheter for å illustrere endring og metoder for endring og innovasjon.

Innhold:

 • Innovasjons-, endrings- og omstillingsperspektiv
 • Ledelsesteorier og strategier for innovasjon og endring
 • Om innovasjonens tidsalder og innovasjonsmodeller
 • Innovasjon i eksisterende virksomheter, verdiskaping og entreprenørskap
 • Ulike tilnærmingsmåter og strategier for innovasjon
 • Innovasjonssystemet/økosystem, næringsklynger og verdikjeder
 • Digital transformasjon, organisasjonsendring og innovasjon 
 • Om metoder og verktøy i innovasjonsarbeid
 • Fra tanke til forretning/gevinstrealisering
 • Organisasjonsutvikling/-læring
 • Oppslutning for og motstand mot endring

Læringsutbytte

Ved fullført kurs i Innovasjons- og endringsledelse skal deltakerne kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive sentrale teorier, modeller og strategier for endring og innovasjon både i private og offentlige virksomheter. 
 • Forstå teori om innovasjons- og endringsledelse. 
 • Forstå utfordringer knyttet til digitalisering og strategier for digitalisering.
 • Forstå hvordan innovasjon og organisasjonsendring skaper verdier og konkurransefortrinn for en virksomhet.
 • Forstå teorier om ledelse av prosesser knyttet til innovasjon og organisatorisk endring i ulike kontekster og situasjoner.
 • Forstå effekten av endring på individnivå og metoder for håndtering av dette. 

Ferdigheter

 • Analysere organisasjoner ut fra teorier om innovasjons- og endringsledelse.
 • Analysere virksomheter i lys av digitale utfordringer.
 • Planlegge innovasjons- og endringsprosesser med forslag til strategi, ledelse og metoder.

Generell kompetanse

 • Kunne identifisere behov for innovasjon og endring og tilnærminger for slike prosesser.
 • Studenten skal gjennom kurset ha et grunnlag for kritisk refleksjon rundt planlegging og gjennomføring av innovasjons- og endringsprosesser samt digitale utfordringer.

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser. Kurset er basert på 3 helgesamlinger, kombinert med bruk av læringsportalen Canvas underveis på kurset. 

Arbeidskrav

2 obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Vurderingsform

Deleksamen med en gruppebasert semesteroppgave og en individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Semesteroppgaven utgjør 60% av endelig karakter og hjemmeeksamen utgjør 40% av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Semesteroppgaven skal gjennomføres i grupper på 3-5 deltakere. Innleveringstidspunkt vil bli oppgitt ved semesterstart. Innlevering i digitalt eksamenssystem.

Hjemmeeksamen: 4 timers individuell skriftlig eksamen. Dato og tidspunkt for eksamen vil bli oppgitt ved semesterstart. Eksamen blir tilgjengeliggjort og skal leveres i digitalt eksamenssystem.

Faglig overlapping

 • ØAA113 (1) - Innovasjons- og endringsledelse - Reduksjon: 7,5 studiepoeng