KUN805 Drama og teater - videreutdanning for pedagogar i skule, barnehage og kulturfelt

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Studiet rettar seg mot pedagogar som arbeider med drama og teater som fag eller metode i skole, barnehage, kulturskole og frivillig kulturliv. 

 

Gjennom studiet lærer du om: 

 • Dramatiske og performative uttrykksformer og formidling
 • Teaterproduksjon med fokus på kollektive prosessar med barn og unge
 • Fagdidaktiske strategiar med vekt på individuelle og kollektive utforskande, kreative og estetiske læreprosessar 

 

Gjennom studiet får du høve til å utvikle deg i arbeid med dramatiske uttrykksformer og uttrykksmiddel. Som student får du lære om og erfare kreative og estetiske læreprosessar og korleis desse kan utviklast i eit relasjonelt samarbeid. Strategidokumentet frå Regjeringa; Skaperglede, engasjement og utforskertrang vil være sentralt og danne utgangspunkt for fagdidaktisk refleksjon og kritisk diskusjon. 

Læringsutbytte

Kunnskapar
Studenten

 • har kunnskap om korleis ein kan arbeide med ulike dramatiske og performative uttrykksformer
 • har kunnskap om teaterproduksjonsarbeid der ein vektlegg barn og unges medskaping
 • har kunnskap om korleis leiing av kreative og estetiske læreprosessar i drama og teater kan tilpassast deltakarar med forskjellig nivå og bakgrunn
 • har kunnskap om korleis digitale verktøy kan integrerast i samband med drama og teaterarbeid

Ferdigheiter
Studenten

 • kan leie dramapedagogisk arbeid der estetiske læreprosessar, improvisasjon og samspel står sentralt
 • kan bruke eit utval didaktiske verktøy i arbeid med drama og teaterarbeid, individuelt og i grupper
 • kan gjennomføre drama- og teaterprosessar der kropp og stemme har ein sentral plass

Generell kompetanse
Studenten

 • kan bidra aktivt til å skape eit godt klima for drama- og teateraktivitetar i grupper
 • kan reflektere over eigen didaktisk praksis og erfaring og kople dette til relevant teori

 


Tilrådde forkunnskapar

Utdanning i kunstfag og/eller erfaring med undervisning eller leiing av andre opplæringsaktivitetar i kultur- og kunstfeltet er ønskjeleg.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert som eit samlings- og nettbasert studium. Det blir lagt inn to samlingar a to-tre dagar i emnet.  

 

Undervisninga varierer mellom praktisk skapande arbeid, førelesingar og rettleiing. Det vert lagt til rette for at oppgåver vert tilpassa den enkelte student sin utdanningsbakgrunn og arbeidsplass.  

 

For å sikre at studiet blir relevant og praksisnært skal studentane teste ut uttrykksformer og metodikk med eigne elevar og dele erfaringane.  

 

Utvikling av praktisk og didaktisk kompetanse i faget er avhengig av at du gjer eigne erfaringar, innhentar kunnskap og brukar tid til oppøving og utprøving. 

Arbeidskrav

 • Obligatorisk deltaking på samlingar.
 • Presentera erfaringar frå utprøving av didaktisk opplegg i eige eller andre si praksis.

Vurderingsform

Mappe

Karakter: bestått/ikkje bestått

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel