SA570 Examen facultatum - Humaniorafaglege og samfunnsvitskaplege tenkemåtar

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Emnet gir delvis ei innføring i humaniora og samfunnsvitskapane si historie og delvis ei innføring i fagområda sine karakteristiske tenkemåtar. Pensumet drøftar vitskapsteoretiske spørsmål knytt til fagidentitet, forklaringsproblematikk og aktuelle forskingsetiske problemstillingar.

Læringsutbytte

Etter fullført emne

Kunnskapar

  • har studenten kunnskap om sentrale grunnlagsproblem i samfunnsvitskap og humaniora med særleg vekt på historie og sosiologi
  • har studenten kunnskap om fagområda si historiske utvikling, kjønnsproblematikk og etiske problemstillingar knytt til vitskap og forsking

Ferdigheiter

  • kjenner studenten att forskjellar mellom ulike teoretiske perspektiv og er i stand til å bruke den vitskapsteoretiske kompetansen i seinare studium
  • kjenner studenten att og er i stand til å handtere etisk relevante problemstillingar på ein forsvarleg måte

Generell kompetanse

  • har studenten eit godt utgangspunkt for vidare studiar av humaniora- og samfunnsvitskaplege disiplinar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, seminar og sjølvstudium. Det vert gitt tilbod om prøveeksamen med tilbakemelding to gonger.

Arbeidskrav

Ingen

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen (4 timar)

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel