TPE801 Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Spesialpedagogikk 1 for trinn 1-7 består av to emner, hver på 15 sp:

 • Emne 1: Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt
 • Emne 2: Pedagogiske tilnærmingsmåter med sikte på elever som trenger særlig tilpasset opplæring.

Emne 1 inneholder overordnet tema på systemnivå. Det er rettet mot elever i grunnskolen fra første til og med syvende trinn. Emnet vektlegger ny kunnskap gjennom pensum og anbefalt litteratur og forskningsbaserte forelesninger ut fra et praktisk aspekt.

Emne 1 belyser tilsammen noe av bredden i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Studenten får innsikt i lover og offentlige styringsdokumenter, og lærer om aktuelle temaområder og begreper innenfor faget spesialpedagogikk. Spesialpedagogisk teori og tilnærmingsmåter brukes i denne sammenhengen for innsikt i etiske og moralske aspekt og som redskap for å forstå og tilrettelegge i møte med mangfoldet av elever i det norske skolesystemet. Studiet legger vekt på at studentene skal bli kvalifisert til å ta faglig ansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av tilpasset opplæring og spesialpedagogisk tilrettelegging.

Tema i emne 1:

 • Organisatoriske perspektiver på tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
 • Spesialpedagogiske refleksjoner i møte med egne holdninger og begrepene danning, normalitet og etikk
 • Om begrepene inkludering, segregering, integrering og assimilering
 • Rettigheter og muligheter for mennesker med ulike behov og barneskolens ansvar i denne sammenheng.
 • Utførelse av individuell opplæringsplan som hjelpemiddel i spesialpedagogisk arbeid
 • Om internt samarbeid og eksterne samarbeidsinstanser
 • Elever i utfordrende livssituasjoner
 • Veiledning
 • Kartlegging, pedagogisk rapport og IOP

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal

 • kunne reflektere over aktuelle politiske og ideologiske begrep innen det spesialpedagogiske fagfeltet
 • ha kunnskap om sentral teori og forskningsbasert kunnskap innen spesialpedagogikk og kan knytte dette til praktiske handlinger i møte med elever.
 • ha innsikt i lover og rettigheter for elever med særskilte behov
 • ha innsikt i ulike samarbeidsinstanser
 • ha innsikt i møte med elever i utfordrende livssituasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan med utgangspunkt i teori planlegge og vurdere tilpasset opplæring og spesialundervisning for elever med behov for tilrettelagt opplæring
 • kan med utgangspunkt i teori planlegge, gjennomføre og vurdere tilpasset opplæring for elever med ulike behov
 • behersker å utarbeide og vurdere individuell opplæringsplan i henhold til lovverk og riktig saksgang
 • har et generelt overblikk over spesialpedagogiske og tilpassede tema på systemnivå
 • kan reflektere over og begrunne betydningen av tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i lys av aktuell teori og forskning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over og bidra i skolens forsknings- utviklings- og endringsarbeid for elever i forhold til tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
 • kan med utgangspunkt i spesialpedagogisk teori på systemnivå, etisk forståelse og kunnskap om elevens mangfold, legge til rette for en inkluderende skole.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det legges opp til varierte arbeidsformer: teoriundervisning, selvstudium, individuell studieforberedelse, gruppearbeid og veiledning. Ikke hele pensum vil bli gjennomgått og deler av studieenhetens pensum og faglitteratur må leses som selvstudium. Forelesningene er fordelt på tre samlinger og dagene er mandager og tirsdager i første semester. Det tilsvarer til sammen et halvt års fulltidsstudium. Da studiet er delvis nettbasert, benyttes læringsplattformen Canvas. Ved studiestart oppretter fagansvarlig gruppe- og diskusjonsrom på Canvas. Aktuelle skriv og informasjon publiseres fortløpende på Canvas gjennom studieåret. Ved slutten av studiet vil det bli gjennomført en evaluering med tanke på blant annet måloppnåelse, innhold og arbeidsformer.  

Det er ikke obligatorisk oppmøte på samlingene, så hvis studenten uteblir på forelesningene, må den selv be medstudenter om informasjon det de ønsker innsikt i. 

Arbeidskrav

Arbeidskrav 1 og Arbeidskrav 2. Tema i disse arbeidskravene kan være:

 • Forståelse i møte med begrepene Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk
 • Etiske utfordringer i møte med det spesialpedagogiske fagfeltet
 • Ulike hjelpeinstanser, lovverket, kartlegging og individuell opplæringsplan i møte med en elev
 • Få innsikt i hvordan en skriver en innholdsrik og tydelig pedagogisk rapport til PP-tjenesten og lage en IOP

Arbeidskrav 1 skal bygge på faglige refleksjoner fra pensum og vise til selvstendig bruk av forskningsteori ut fra studentens praksiserfaringer. Framstillingen på arbeidskrav 1 skal ikke overskride 3000 ord (12 skriftstørrelse med 1.5 linjeavst.)

Arbeidskrav 1:

Gjør kort rede for noen faglige begreper du mener er sentrale i forbindelse med tilpasset opplæring i skolen. Beskriv skolen sitt ansvar i arbeidet med tilpasset opplæring og spesialpedagogikk. Belys utfordringer lærer står overfor i arbeidet med tilrettelegging av opplæring for elever som har rett på spesialundervisning, sett i lys av inkludering, etikk og holdninger.

I arbeidskrav 2 har studenten to valg:

1. Studenten tar utgangspunkt i en pedagogisk rapport med et fiktivt kasus. Her skal studenten belyse retningslinjer i lovverket. Studenten skal være bevisst etiske og moralske utfordringer og foreslå ulik kartlegging og observasjonsmetoder for å få dokumentert utfordringene.

2. Studenten tar utgangspunkt i en IOP (Individuell opplæringsplan) ut fra et fiktivt kasus. IOP skal konkret beskrive hvilke tiltak som settes inn og hvordan og hvorfor tiltakene skal gjennomføres. IOP er et juridisk dokument som dokumenterer elevens rettigheter til avvik fra læreplanen i noen eller alle fag. Dette er pedagogens arbeidsredskap. Framstillingen på arbeidskrav 2 skal ikke overskride 3000 ord. (12 skriftstørrelse med 1.5 linjeavst).

Da studiestøttesystemet benytter læringsplattformen Canvas gis det tilbud om underveisveiledning her.

Arbeidskrav 1 og 2 vurderes av veileder som godkjent/ikke godkjent på Canvas. Hvis arbeidskravene ikke blir godkjent, får studenten et nytt forsøk med ny vurdering som må være godkjent innen gitt frist for å få gå opp til muntlig eksamen. Ikke godkjente arbeidskrav må være godkjent minimum 2 uker før eksamensperiodens begynnelse for å ha rett til å fremstille seg til eksamen.

Arbeidskravene er gyldige i to (2) semestre etter godkjenning.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Tid og sted for eksamen vil bli oppgitt på Canvas.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler