VOB005 Forhandlinger og konfliktforståelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL studieåret 2020/2021. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

I organisasjoner er konflikt og forhandlinger to fenomen som de fleste forholder seg til daglig i ulike sammenhenger. I dette kurset vil studentene få både praktisk og teoretisk innsikt i hvordan man kan tilnærme seg dette på konstruktive måter.

I første del av kurset vil vi fokusere på konfliktforståelse og konfliktanalyse. Konflikter kan skape store utfordringer og være ødeleggende, men de kan også være utgangspunkt for innovasjon og ny innsikt. Det er viktig med en god forståelse av årsaker til konflikter og hvordan de utvikler seg. I følge konfliktteori er det selve håndteringen som er avgjørende for om konflikter får positive eller negative konsekvenser.

I andre del av kurset vil studentene få en grundig forståelse for ulike forhandlingssituasjoner og sentrale dilemma i forhandlinger. Det vil bli praktiske øvelser og teoretiske forelesninger om både distributive og integrative forhandlingssituasjoner, samt flerpartsforhandlinger og assisterte forhandlinger (mekling). Det vil fokuseres på hvordan man kan utvikle avtaler av god kvalitet gjennom forhandlingsprosessen.

Det vil være tre samlinger av tre dager i dette emnet. De ulike samlingene vil være bygget opp på følgende måte: Fredag: 4 timer (fra kl 16-20), lørdag: 8 timer (fra kl 09-17), søndag: 5 timer (fra kl 09-14).

Samling 1: Konfliktforståelse og konfliktanalyse. Introduksjon til forhandlinger.

Samling 2: Forhandlingsteori. Strategier i forhandlinger

Samling 3: Forhandlinger og konflikthåndtering. Etiske dilemma.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten:

  • Ha teoretisk og praktisk kunnskap om konflikter og konfliktdynamikk og hvordan dette kan påvirke organisasjoner.
  • Ha kjennskap til sentrale begreper innenfor forhandlings- og konfliktteori.
  • Ha forståelse av forhandlingsteori og hvordan den kan brukes for å utvikle gode avtaler.

Ferdigheter

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten:

  • Kunne analysere og forholde seg til en konfliktsituasjon og foreslå konstruktive måter å håndtere konflikten på
  • Kunne forberede seg til ulike forhandlingssituasjoner og tilpasse strategier til disse.
  • Skal kunne identifisere og evaluere ulike kriterier for å vurdere kvalitet i avtaler.

Generell kompetanse

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten

  • Kunne gjennomføre en hel forhandlingsprosess, fra forberedelse til inngåelse av en avtale.
  • Være oppmerksom på etiske utfordringer knyttet til konflikt- og forhandlingssituasjoner.

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller real kompetanse

Arbeidskrav

To innleveringsoppgaver som skal leveres mellom samlingene, en oppgave mellom første og andre samling, en oppgave mellom andre og tredje samling.

Vurderingsform

Semesteroppgave: 60 %
Hjemmeeksamen (24 timer): 40 %

Faglig overlapping

  • KON001 (1) - Konfliktforståelse og konflikthåndtering - Reduksjon: 7,5 studiepoeng