BYG114 Anleggs og VA-teknikk

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Faget gir grunnleggende forståelse av anleggs- og produksjonsteknikk, vann- og avløpsnett, kvalitetssikring og innføring i forskrift om byggesak.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Ha en grunnleggende forståelse av anleggs- og produksjonsteknikk
 • Kjenne til planlegging og etablering av en byggeplass/anleggsområde
 • Ledningsmateriale og utstyr på ledningsnettet
 • Utførelse av ledningsanlegg for vann og avløp
 • Lover og regler innenfor byggesaksdelen i Plan og bygningsloven

Ferdigheter

 • Ha et godt grunnlag for å delta i planlegging av anleggsarbeid, inkl valg av utstyr og bruk av metode
 • Beherske sentral terminologi innenfor anleggs- og produksjonsteknikk og VA-teknikk
 • Ha grunnleggende kunnskap om hva som er søknadspliktige tiltak og aktuell saksgang

Generell kompetanse

 • Etablere et godt kunnskapsnivå innenfor anleggs- og VA-teknikk
 • Kandidaten har kunnskap om søknadsprosedyrer og regelverk som må følges innenfor fagområdet

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Gruppearbeid

Befaringer

Datakurs

Arbeidskrav

4 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Faglig overlapping

 • BYG143 (1) - Infrastruktur 1 - Reduksjon: 6 studiepoeng
 • TVB080 (1) - Anleggsteknikk - Reduksjon: 5 studiepoeng