ERG390 Bacheloroppgave

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Arbeidet med bacheloroppgaven foregår i 6. semester. Studentene skal utarbeide en bacheloroppgave med utgangspunkt i et relevant tema innen ergoterapifaget og som er i tråd med læringsutbyttene for emnet. Problemstillingen må være knyttet til profesjonen og faget. Forskningsmetode skal anvendes, og studentene skal systematisk innhente og behandle kunnskap om et tema, planlegge og gjennomføre systematiske fagutviklingsprosjekt og gjøre faglige vurderinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. 

Bacheloroppgaven er et arbeid som skal synliggjøre i hvor stor grad studenten kjenner sitt fag og kan formidle det gjennom å behandle et valgt tema i en skriftlig oppgave. Fokus for arbeidet er å anvende forskning, og formidle eget arbeid.

Bacheloroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for bacheloroppgåve ved FHS. En veiledningsavtale skal inngås i starten av arbeidet med bacheloroppgaven. Avtalen skal signeres av student og veileder.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Læringsutbytter som er markert med stjerne betyr at læringsutbytter er knyttet til Forskrift for felles rammeplan for helse- og sosialutdanningane.

Kunnskap:
Studenten... 

 • *har kunnskap om vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetoder
 • kan begrunne systematisk bruk av kunnskapsbasert praksis for å søke etter og anvende forskningsbasert kunnskap
 • *kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid i ergoterapi og relaterte fagområder
 • kan drøfte aktuelle tema for bacheloroppgaven i lys av kunnskapsgrunnlaget i ergoterapi  

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende forskningsetiske retningslinjer i utvikling og gjennomføring av bacheloroppgaven
 • *kan finne og vurdere relevant vitenskapelig litteratur
 • *kan anvende ny faglig kunnskap og foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • kan gjennomføre en forskningsprosess for å besvare en ergoterapeutisk problemstilling  

Generell kompetanse:
Studenten...

 • *kan planlegge et ergoterapifaglig bachelorprosjekt, og utarbeide prosjektplan
 • kan kritisk vurdere metodisk kvalitet ved forskning, tolke resultater og vurdere overførbarhet, og videre analysere forskningsresultaters relevans og pålitelighet
 • kan vise evne til selvstendig faglig refleksjon i fagfordypning og utviklingsarbeid
 • er bevisst forskningsetikk og betydningen av å implementere forskning i praksis

Krav til forkunnskaper

Bestått første og andre studieår. 

Anbefalte forkunnskaper

Bestått ERG300 og ERGP3.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet vil ha forelesninger om ulike forskningsmetoder og analysemetoder tilknyttet disse, samt om prosjektarbeid og prosjektplan. Workshops knyttet til de ulike delene av forskningsprosessen, som utarbeiding av prosjektplan, metode, analyse, resultat, og drøfting vil gjennomføres.

To eller tre studenter arbeider som hovedregel sammen om prosjektplan og bacheloroppgave. Studentene har ansvar for egen læringsprosess og det er studentens ansvar å søke veiledning. Studenten får inntil fire timers veiledning på oppgaven, der 2 veiledningstimer er obligatoriske (1 time til prosjektplan og 1 time til oppgaven). Tilbakemelding gitt i seminar regnes også som veiledning. Studenten leverer et skriftlig utkast av tekst/spørsmål som grunnlag for diskusjon i forkant av hver veiledningstime.

Prosjektplan skal utarbeides. Den skal være tydelig formulert og inneholde:

 • Tittelen på bacheloroppgåva
 • Bakgrunn som inneheld teoretisk perspektiv
 • Problemstilling
 • Metode
 • Framdriftsplan/tidsplan
 • Referanseliste

Veileder gir råd om avgrensing av problemstilling, metodevalg og faglig veiledning under utviklingen av prosjektplan og arbeid med bacheloroppgaven.

Prosjektskissen fra ERG300 kan omarbeides til prosjektplan, eller ny prosjektplan kan utarbeides. Prosjektplanen må godkjennes av veileder før studentene kan starte datainnsamling.

Etter innlevering av bacheloroppgaven skal studentene jobbe videre med å formidle sitt forskningsarbeid. Formidling kan være en posterpresentasjon eller et muntlig innlegg på 10 minutter. Formidling av bacheloroppgaven skjer på Helse - EXPO i høgskolens lokaler på Kronstad med praksisfelt og andre eksterne tilhørere.

Helse - EXPO gjennomføres siste undervisningsdag i emnet.

Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse på studentaktiv undervisning
 2. To timer veiledning på bachelopoppgaven
 3. Prosjektplan med et omfang på 1500 ord (eksklusiv referanser)

Læringsaktivitetene er gyldige i tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Bacheloroppgaven er hovedsakelig et samarbeidsprosjekt for to eller tre studenter sammen, på maksimalt 8.000 ord, men kan være et individuelt arbeid. Tittelside, innholdsliste, sammendrag, referanseliste og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Bacheloroppgaven skal synliggjøre i hvilken grad studenten:

 • oppnår læringsutbytte for emnet
 • anvender vitenskapelig metode
 • arbeider systematisk med en faglig problemstilling i tråd med trinnene i kunnskapsbasert praksis
 • viser evne til refleksjon i ulike steg i vitenskapelig forskningsprosess

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester.

Det er ikke anledning til å forbedre karakter ved å bearbeide en bestått bacheloroppgave. Unntak kan gjøres dersom studenten skriver ny oppgave med ny problemstilling.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler