FYS100 Grunnleggende prinsipper for fysioterapeutisk undersøkelse

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Emnet retter seg mot å forstå mennesket og fysioterapifaget i en helhetlig sammenheng.  Emnet skal gi teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå generelle fysioterapeutiske undersøkelsesprinsipp vektlegges. Emnet danner grunnlaget for senere emner.

Innhold:

 • Introduksjon til fysioterapifagets historie
 • Introduksjon av ulike fysioterapeutiske perspektiv
 • Introduksjon av sentrale helse- og sykdomsbegreper
 • Introduksjon til ulike læringsformer
 • Introduksjon til kunnskapsbasert praksis
 • Introduksjon til ICF
 • Observasjon, beskrivelse og analyse av bevegelse og funksjon
 • Profesjonell kommunikasjon og samhandling
 • Vurdering av sammenhengen mellom struktur, bevegelse og funksjon
 • Introduksjon til journal
 • Introduksjon til anamnese
 • Undersøkelse av generell funksjon
 • Introduksjon til fysioterapeutriske undersøkelsesprinsipper knyttet til muskel/skjelettsystemet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…   

 • har kunnskap om begrepene kropp, bevegelse, helse og funksjon
 • har kunnskap om de grunnleggende fysioterapeutiske undersøkelsesprinsipp knyttet til muskel-skjelettsystemet
 • har kunnskap om de ulike komponentene i ICF-modellen og betydningen av samspillet mellom dem
 • har kunnskap om modellen og definisjonen av KBP
 • kjenner til fysioterapifagets historie, sentrale trekk ved fagutøvelsen og ulike arbeidsområder for fysioterapeuter
 • har kjennskap til ulike perspektiver på helse og sykdom
 • kan gjengi sentrale bestemmelser om taushetsplikt inklusive opplysningsplikt og yrkesetiske retningslinjer

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende grunnleggende undersøkelsesprinsipp i fysioterapi og beskrive funn med fagterminologi
 • kan observere, vurdere og beskrive bevegelse og funksjon
 • kan anvende ICFs begrepsmodell i kartlegging av funksjon
 • kan beskrive pasientinformasjon og funn ved deler av en fysioterapeutisk undersøkelse i en journal etter utdanningens mal
 • kan søke i Helsebiblioteket etter norske og internasjonale retningslinjer

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kjenner til betydningen av meningsfull aktivitet og deltagelse for helse i forbindelse med gjennomføring av fysioterapeutisk undersøkelse
 • kjenner til normer for profesjonell adferd
 • kjenner til ulike typer kunnskap (brukerkunnskap, erfaringskunnskap, forskningsbasert kunnskap) i skriftlige notat og praksisutøvelse
 • kan anvender etiske prinsipper i møte med pasienter, medstudenter og ansatte

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det legges til rette for studentaktive læringsformer og studenten har stor grad av ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess, og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det forutsettes at tema fra dette emnet integreres i arbeid i grupper og seminar.

Forelesninger danner teoretisk grunnlag for arbeidet studentene skal utføre i ferdighetstreningen. Videre legges det vekt på gruppearbeid for å fremme studentaktivitet, samhandling og kommunikasjon. Ferdighetstrening med øving på medstudent vektlegges. Seminar med muntlig fremlegg gir øving i muntlig og praktisk formidling av faget.

Praksis i dette emnet består av: 3 dager obligatorisk introduksjonspraksis med tilhørende læringsaktiviteter som gjennomføres i ulike deler av helsetjenesten. Praksis tilsvarer 1 uke arbeid og 1,5 stp.

Det er obligatorisk tilstedeværelse i introduksjonsforelesninger, ferdighetstreninger, praksisstudier, gruppearbeid og seminar. Det gjennomføres registrering av tilstedeværelse i obligatoriske deler av studiet.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. 80 % tilstedeværelse i studentaktiv- og erfaringsbasertundervisning (seminar, gruppearbeid, ferdighetstrening, pasientdag, introduksjonspraksis og introduksjonsforelesning til ferdighetstrening)
 2. Notat fra introduksjonspraksis (max1200 ord)

Læringsaktivitetene er gyldige i 4 semester.  

Vurderingsform

Hjemmeksamen
Tre dagers skriftlig hjemmeeksamen (3000 ord +/-10%).

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen må studentene skrive ny oppgave til ny eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler