MAFYS512 Fysioterapi ved subakutte og langvarige hjerte- og lungsykdommer

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

Dette emnet er en fordypning og videre kvalifisering innen fysioterapi relatert til pasienter med hjerte- og lungesykdommer. I emnet drøftes og undervises det i kunnskapsbasert vurdering, behandling og rehabilitering relatert til praksisnære problemstillinger i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Emnet er delt i to likeverdige deler hvor en del er samlingsbasert og den andre delen er 5 ukers praksis. Tema i emnet:

 • Sykdomslære 
 • Fysiologiske responser 
 • Fysioterapi ved subakutte og kroniske hjerte- og lungesykdommer 
 • Medisinsk teknisk utstyr 
 • Måle- og evalueringsmetoder 
 • Kirurgiske inngrep 
 • Smerte 
 • Kognitive tilnærminger og mestring 
 • Tverrfaglig samarbeid 
 • Kunnskapsbasert fysioterapi innen fagområdet 
 • Individuell plan 
 • Implementering 
 • Helsepedagogikk 
 • Billeddiagnostikk 
 • Laboratorieanalyser 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: 
Studenten... 

 • har inngående kunnskap om hjerte- og lungesykdommer i et livsløpsperspektiv, herunder anatomi, fysiologi, patologi, prognose, etiologi, epidemiologi, livsstil og miljø 
 • har inngående kunnskap om de vanligste fysioterapeutiske undersøkelsesmetoder, funksjonstester og behandling relatert til problemstillinger hos pasientgruppen 
 • har inngående kunnskap om de vanligste kirurgiske og invasive prosedyrer  
 • har inngående kunnskap om teorier som fremmer mestring og helsefremmende atferd 
 • har inngående kunnskap om mekanismer rundt langvarig smerte 
 • har innsikt i fortolkning av billeddiagnostiske beskrivelser og laboratorieprøver og kan sette dem i sammenheng med kliniske funn 
 • kan anvende kunnskap om tiltak som fremmer motivasjon og mestring* 

Ferdigheter: 
Studenten...  

 • kan undersøke, vurdere og behandle pasienter med hjerte- og lungesykdommer med hensyn til smerte, funksjon, aktivitet og deltakelse ut fra et kunnskapsbasert fysioterapifaglig perspektiv
 • kan anvende klinisk resonnement og ta reflekterte beslutninger om fysioterapitiltak relatert til den enkelte pasient 
 • kan utarbeide individuell plan
 • kan reflektere kritisk over egen rolle og funksjon i et tverrfaglig team og vise adferd i samsvar med en verdibasert grunnholdning 
 • kan vurdere behov for henvisning til videre undersøkelse/behandling i kommune- og spesialisthelsetjenesten

Generell kompetanse: 
Studenten... 

 • kan ivareta pasienter med sammensatte problemstillinger 
 • kan anvende kunnskaper og ferdigheter til å beskrive, forstå og formidle funksjonsvurdering i sammenheng med livsbelastninger, og begrunne behandlingstilnærming og dosering  
 • kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger 
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver  
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer 
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Tidligere gjennomførte emner ved studiet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er samlingsbasert. Undervisnings- og læringsformer består av forelesninger og studentaktive læringsformer som simulering/ferdighetstrening, gruppearbeid og seminarer. I tillegg kommer selvstudium og praksis. Praksis består av fem ukers veiledet praksis. Det forventes en arbeidsinnsats tilsvarende 40 timer per uke, inkludert i praksisperioden.

Arbeidskrav

Ingen

Vurderingsform

Vurderingen er todelt og begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Del 1: Praksisstudier
Praksisstudiet vurderes til bestått/ikke bestått. Vurderingen baserer seg på studenten sin prestasjon i praksis som inkluderer om læringsutbytte og krav til 90 % tilstedeværelse er oppfylt. I vurderingen inngår også et refleksjonsnotatet. Omfang mellom 700-1000 ord. 

Praksisveiledere anbefaler om praksis er godkjent/ikke godkjent. Praksislærer er ansvarlig for den endelige vurderingen. 

Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå læringsutbyttet og bestå praksis,og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, så skal studenten få varsel med begrunnelse og hvilke krav som må oppfylles for å kunne bestå praksis.  

Del 2:  Oppgave 
Litteraturstudie relatert til klinisk problemstilling. Omfang 2000 ord ± 10 %. 

Vurderingsuttrykk 
Bestått/ikke bestått 

Ny eksamen 
Ved ikke bestått deleksamen, må aktuell del tas på nytt. 

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler