MGBSA501 Samfunnsfag 3, emne 1 - Samfunnsfagleg forsking og litteratur

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Emnet er eit obligatorisk emne i mastergradsstudiet i samfunnsfagdidaktikk, og går første semester i studiet. Emnet gir studenten høve til å orientere seg breitt i eit forskingsfelt som grunnlag for å rette seg inn mot eit spesifikt tema for masterprosjektet.

Emnet gir studentane høve til å orientere seg mot eit fagleg og/eller didaktisk tema som kan vere relevant for mastergradsoppgåva deira. Det vil dessutan bli fokusert på sentrale vitskapsteoretiske tema og kva som kjenneteiknar samfunnsfaga som vitskaplege disiplinar. Vidare takast det opp korleis ein effektivt kan finne fram til forskingslitteratur via bibliotek og databasar.

Læringsutbytte

Ein kandidat som har fullført emnet skal ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har gode kunnskapar om forskingstradisjonar i samfunnsfaga 
 • kan bruka ulike informasjonskjelder kritisk
 • kan gjera greie for sentrale forskingsbidrag på eit sjølvvald forskingsfelt

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan plassera masterprosjektet sitt i forhold til utvalde samfunnsvitskaplege og humanistiske grunnlagsspørsmål
 • kan presentere og diskutere fagstoffet munnleg og skriftleg
 • kan finne fram til relevant forskingslitteratur via bibliotek og databasar

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og diskutere sentral litteratur innafor eit forskingsfelt
 • kan plassere eige masterprosjekt innan ein større forskingstradisjon

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MGBSA101, MGBSA201, MGBSA301, MGBSA401

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga skjer som ein kombinasjon av førelesingar, sjølvstudium og diskusjon av tekstar og gruppearbeid og framlegg i seminar. Studentane skriv ei oppgåve som gjer greie for forsking og teoretiske perspektiv i temaet dei har valt å skrive masteroppgåve om. Utkast til denne oppgåva skal leggjast fram til diskusjon i seminar. I tillegg til seminararbeid har studentane høve til individuell rettleiing. Desse arbeidsformene skal øve studenten sin evne til litteratursøk og kritisk vurdering av tekstar.

Arbeidskrav

 1. Munnleg gruppepresentasjon om tema knytt til grunnlagsproblematikk/forskingstradisjonar innafor samfunnsfag og historie (Basert på eksempeltekstar)
 2. Innlevering av kort skisse med tema og forslag til litteratur for oppgåva
 3. Deltaking i seminar: Studentane skal legge fram skriftleg utkast til oppgåva, og vere opponent på innlegget til ein medstudent
 4. Deltaking på obligatorisk opplegg om forskingsetikk

Utfyllande retningsliner for arbeidskrava vil bli delt ut ved semesterstart. Arbeidskrava må være godkjente for at studentane skal kunne ta eksamen.

Vurderingsform

Oppgåve. Studentane skal skrive ei individuell oppgåve på 4000 ord, som viser at studenten har kunnskapar om eit forskingsfelt, kan formulere eigne problemstillingar og relatere desse til relevante vitskapsteoretiske spørsmål, avhengig av prosjektets eigenart. Studenten skal også vise evne til akademisk framstilling.

Karakterskala A-F, der F er ikkje greidd.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel