PRAKSB4105 Praksisstudiar i sjukeheim/institusjon, fokus på langtidssjuke

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhald og oppbygging

Emnet vektlegg kunnskap om og klinisk praksis til eldre og langtidssjuke i institusjon. Eit sentralt fokusområde er retta mot menneske med langvarig funksjonssvikt. Det blir lagt vekt på refleksjon og kunnskap om livskvalitet til eldre og langtidssjuke i institusjon. Studenten vil i dette praksisstudiet få innføring i kva betyding samhandling på individuelt nivå, institusjonelt nivå og samfunnsnivå kan ha for utvikling av god profesjonell praksis.

Praktisk informasjon

 • Studenten må vera budd på å gjennomføre praksis i distriktet (praksisplasser HVL, studiestad Stord, har avtalar med).
 • Praksisstad/student lager turnus på 240 timer, jamt fordelt over 8 veker.
 • I praksis skal studenten ha fokus på klinisk arbeid i direkte kontakt med pasientar og pårørande.
 • Turnusen blir godkjent av lærar og studentansvarleg-/kontaktsjukepleiar på praksisstad i veke 1 eller 2.
 • Studenten skal i størst mogleg grad følgje kontaktsjukepleiar sin turnus.
 • Studenten skal gå dag, kveld, helg og natt (der det er mogleg).
 • Rettleiingsgruppe med lærar er obligatorisk og blir rekna som praksis.
 • For at et praksisemne skal kunne vurderast til bestått, må studenten ha vore til stades minimum 90% av den planlagde tida.
 • Fråvær over 10 %, uansett årsak, gjev ikkje bestått praksis.
 • Studenten oppmodast til kontinuerlig å jobbe inn eventuelt fråvær på inntil 10% (fråværsdag 1-3), der det er mogleg for praksisstaden.
 • Dersom sjukdom eller andre forhold studenten ikkje rår over fører til fråvær utover lovleg fråvær (10%), må skjema og legeattest (eller annan gyldig dokumentasjon)bli levert studieadministrasjonen seinast 3 virkedagar utover lovleg fråvær, dersom praksisforsøket ikkje skal bli rekna som eit forsøk.
 • Fravær på mellom 10% og 20% kan likevel hvis mogleg arbeidast  inn i løpet av praksisperioden etter avtale med kontaktsjukepleiar og lærar fra høgskolen.
 • I særtilfeller kan fråvær jobbast inn i inntil éi veke etter avslutta praksisperiode. I slike tilfelle ligg beslutningsmyndighet hos fagseksjonsleiar.
 • Skifte av vakt utan godkjenning frå sjukepleiar eller lærar blir rekna som fråvær.
 • Studenten har ansvar for å rapportere fråvær til avdelinga.
 • Det skal gjennomførast obligatoriske begynnar-, midt- og sluttsamtaler i alle 8 vekene sine praksisperiodar. Midt- og sluttsamtalar skal gjennomførast med utgongspunkt i AssCe skjema. (Sjå og Rettleiing til AssCe skjema). Studenten bør merke seg at det blir forventa forskjellig nivå på sjukepleieutøvinga i høve til kor langt studenten er komme i studiet og kor mange praksisperioder ein har gjennomført.
 • Arbeid som studentane gjer medan dei er ute i praksisstudiane skal relaterast til praksis og vera gjenstand for vurdering på midt- og sluttevaluering.
 • Ved ikkje bestått/ikkje fullført praksis må studenten på nytt gjennomføre ein heil praksisperiode med tilhøyrande oppgåver. Dette gjeld uavhengig årsak for ikkje bestått/ikkje fullført praksis.
 • For meir informasjon blir studenten, kontaktsjukepleiar og studentansvarleg vist til "Læreplan for praktiske studier".

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasientar og pårørande i sjukeheim/institusjon.
 • Har kunnskap om ivaretaking av grunnleggjande behov overfor pasientar som bur på sjukeheim/institusjon.
 • Har kunnskap om å leggje til rette for eit terapeutisk miljø, inklusiv fysiske omgjevnader, trivselsskapande faktorar og aktivitet.
 • Har kunnskap om relevante kommunikasjonsformer, spesielt kommunikasjon som fremmar brukarmedverknad og samhandling med pasientar og deira pårørande.
 • Har kunnskap om informasjon, rettleiing og undervising som er relevant for pasienten og pårørande.
 • Har kunnskap om sjukepleieprosessen som metode i utøving av sjukepleie til pasientar som bur på sjukeheim/institusjon.
 • Har kunnskap om relevante sjukdomar og funksjonshemmingar, behandling, rehabilitering og aktuell sjukepleie.
 • Har kunnskap om palliativ sjukepleie og lindrande behandling til alvorleg sjuke og døyande pasientar og deira pårørande.
 • Har kunnskap om aktuelle førebuingar, undersøkingar, sjukepleieprosedyrar og bruk av tekniske hjelpemidlar.
 • Har kunnskap om aktuelle legemidlar, verknad, biverknader og legemiddelhandtering.
 • Har kunnskap om samarbeid, arbeidsleiing og organisering av sjukeheimen/institusjonen, og om samarbeid mellom nivåa i helsesystemet.
 • Har kunnskap om korleis ulike faktorar og tverrfagleg samarbeid kan bidra til betringsprosessar og eit godt pasientforløp.
 • Har kunnskap om risikofaktorar for pasientar som bur på sjukeheim/institusjon.
 • Har kunnskap om aktuelle retningsliner, inklusiv etiske retningsliner og prinsipp samt forskrifter og lovverk som regulerar denne delen av helsetenesta.
 • Har kunnskap om aktuelle ressursar i lokalsamfunnet/kommunen, til dømes besøksteneste, frivilligheitssentral, pasient og brukarorganisasjonar.

 

Ferdigheiter:

Studenten:

 • Nyttar kunnskap frå pensum, forsking og utviklingsarbeid i sjukepleieutøvinga og kan framstille dette skriftleg/munnleg.
 • Nyttar målretta kommunikasjon verbalt og non-verbalt.
 • Nyttar relevante prinsipp for informasjon, rettleiing og undervising til pasientar, pårørande og aktuelle samarbeidspartnarar.
 • Identifiserer, vurderer, prioriterer, planlegg, utfører, følgjer opp, rapporterer og dokumenterer behov for sjukepleie til pasientar/brukarar med ulike lidingar. Dette blir utført i samråd med pasienten, pårørande og andre medarbeidarar.
 • Identifiserer pasienten sine ressursar, og motiverer pasienten til å bruke ressursane, samt styrkje dei.
 • Samarbeider med pasientar, pårørande og frivillige, og brukar deira kunnskap og ressursar som bidrag til eit meiningsfylt og aktivt miljø på sjukeheimen/institusjonen.
 • Utfører sjukepleieprosedyrar, administrering av legemidlar i samhøve med gjeldande retningsliner, og assisterer ved undersøkingar og behandling på ein fagleg forsvarleg måte.
 • Viser evne til samhandling med eigen yrkesgruppe, og kan samarbeide tverrfagleg og tverretatleg.
 • Førebyggjer komplikasjonar og tar i vare pasienten sin tryggleik i tråd med oppdatert kunnskap.
 • Tar i vare pasienten sin autonomi og integritet i samsvar med etiske og juridiske retningsliner.
 • Reflekterar over eigen faglege utøving og justerer denne under rettleiing.

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Viser innsikt i kommunikasjonen sin betyding for å fremme tillit og sikre tryggleik hos pasientar og deira pårørande.
 • Viser sjølvstende, nøyaktigheit og fagleg forsvarlegheit i utføring av all sjukepleie, til dømes ved utøving av sjukepleieprosedyrar, handtering av legemidlar og ved undersøking og behandling.
 • Overheld teieplikta, og praktiserer i samsvar med faglege, etiske og juridiske retningsliner.
 • Viser respekt, forståing og nestekjærleik og tar andre menneske sin situasjon og oppleving alvorleg, uavhengig av kultur, religion og røyndomsoppfatting.
 • Viser ansvar for eigen læring, tar initiativ til å utnytte læresituasjonar, og bruker rettleiing aktivt og konstruktivt.
 • Viser evne til kritisk refleksjon over eigen evne til å utøve sjukepleie til pasientar/brukarar på sjukeheim/institusjon.

Krav til forkunnskapar

Forkunnskapskrav (for kull 2014 og senere): Bestått praksis 3 og emnene SYKSB2023 og SYKSB2033, godkjend arbeidskrav i 4. semester knyttet til SYKSB2041.

Tilrådde forkunnskapar

Alle føregåande emne.

Undervisnings- og læringsformer

Integrering av teori og praksis, rettleiing og refleksjon, gruppearbeid, rettleia praksis/studentoppfølging, demonstrasjonar, skriftlege oppgåver/arbeid og digitale innleveringar, munnleg framstilling, prosjektarbeid, munnleg medstudentrespons, dugleikstrening, refleksjonsnotat, sjølvevaluering, seminar.

Arbeidskrav

Ingen

Vurderingsform

Praksis

Fagleg overlapping

 • SYKS250 (1) - Folkehelse i et nasjonalt og globalt perspektiv - Reduksjon: 3 studiepoeng