VBU801 Møte mellom mennesker med musikk og drama som verktøy

Emneplan for studieåret 2021/2022

Innhold og oppbygning

VBU801 er et emne i Videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere (VIBU). Emnet er også relevant for helsefagarbeidere og aktivitører. Studentenes egen arbeidsplass fungerer som øvingsarena for arbeidsmåtene som gjennomgås i emnet, og erfaringsdeling innad i studentgruppen blir en viktig måte å lære på.

Emnet gjennomføres som et samlings- og nettbasert studium med fem samlinger à to dager (inkludert eksamenssamling) gjennom ett semester.

I dette emnet utvikles grunnleggende ferdigheter i å bruke musikk og drama som verktøy for kommunikasjon og samvær mellom mennesker på tvers av ulikheter. Studentene vil ta seg selv i bruk for å "tune inn på" og hente ut ressursene hos menneskene de arbeider med, inklusiv seg selv.

Musikk vil i dette emnet utvikle studentenes egenferdigheter i å musisere og improvisere gjennom sang og enkelt samspill, samt øve studentene i å lede slike aktiviteter. Drama vil i dette emnet arbeide med hvordan drama kan benyttes som metode til å skape kontakt og fokus til en aktivitet og utvikle studentenes evne til å fortelle, improvisere og kunne lede i fiksjon.  

Det kreves ingen forkunnskaper i musikk og drama for å ta emnet. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal oppleve mestring på det nivået det til enhver tid arbeides på, og at studentene skal opparbeide seg trygghet i å bruke verktøyene sammen med andre både i studiesituasjonen og i egen praksis.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

  • kjenner et repertoar av ulike sanger, rim og regler på norsk og engelsk beregnet på ulike aldersgrupper
  • har tilegnet seg kunnskaper om forholdet mellom lek, aktivitet og drama, og hvordan disse kan styrke hverandre
  • kan et repertoar av ulike eventyr og fortellinger som kan utforskes videre sammen med ulike aldersgrupper
  • kjenner til ulike dramapedagogiske verktøy

Ferdigheter

Studenten

  • kan organisere og lede allsang og enkelt samspill
  • har utforsket og utviklet egen fortellerstemme, og kan lede i fiksjon.
  • har improvisasjonsferdigheter i musikk og drama

Generell kompetanse

Studenten

  • har tilegnet seg ferdigheter i å planlegge og gjennomføre aktiviteter der brukerne inviteres inn i fiksjonens verden
  • har tilegnet seg egenkompetanse og lederkompetanse i musikk og drama, og kan anvende og utvikle denne kompetansen i egen praksis.

Krav til forkunnskaper

Ingen. Studentene må ha en praksisarena der de arbeider med mennesker, da samspillet mellom undervisning og egen praksis er en vesentlig del av innholdet i emnet.

Undervisnings- og læringsformer

På samlingene anvendes varierte arbeidsmåter som for eksempel felles musisering og improvisasjon, forelesninger, ledertrening med studentgruppen, veiledning i mindre grupper og framlegg og utprøving. Studentenes egenaktivitet er sentral, også i Canvas.

Mellom samlingene skal studentene ha kontakt med faglærere og medstudenter på nett, samt arbeide med oppgaver knyttet til studiet. Disse oppgavene tar utgangspunkt i egen praksis og gir med det rom for refleksjoner og videreutvikling av denne praksisen.

Arbeidskrav

Alle obligatoriske arbeidskrav må være utført og godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Det meste av studiearbeidet under samlingene er organisert som praktisk arbeid i grupper, og det forutsetter derfor at studentene er fysisk til stede. Det forventes at studentene tar aktivt del i gruppens læringsarbeid både på samlinger og på nett. Ved fravær er det studentens ansvar å holde seg oppdatert på lærestoff fra samlingen.

Det er tre obligatoriske arbeidskrav i dette emnet:

1. Musikk: Studenten skal planlegge, lede og evaluere en selvvalgt sang- og/eller samspillaktivitet på egen arbeidsplass. Erfaringen skal deles på neste samling, og aktiviteten skal siden gjentas. Studenten skal ha en veiledning på nett etter 2. gangs gjennomføring, og aktiviteten skal så gjentas for tredje gang med etterfølgende framlegg og egenrefleksjon for medstudenter.

2. Drama: Studenten skal lære seg en fortelling og fremføre denne muntlig for valgt målgruppe. Dette skal dokumenteres og studenten må evaluere gjennomførelse av aktiviteten og valg av fortellergrep.

3. Musikk og drama: En skriftlig grupperefleksjon der studentene reflekterer over sine erfaringer med musikk og drama som verktøy for aktuell målgruppe i egen praksis. Omfang: 700 - 1000 ord.

Retningslinjer for de obligatoriske arbeidskravene legges ut på Canvas ved semesterstart og blir gjennomgått på første samling. Normalt har studenten to muligheter innen samme semester til å få vurdert et obligatorisk arbeidskrav. Studenter som ikke får godkjent et obligatorisk arbeidskrav ved første forsøk, kan levere inn arbeidskravet på nytt senest 14 dager etter at de er gjort kjent med resultatet.

Vurderingsform

Praktisk eksamen i grupper på to-tre studenter. Med utgangspunkt i en pretekst (for eksempel en gjenstand, en skjønnlitterær tekst, et musikkstykke, en sang) leder gruppen en aktivitet som inkluderer både musikk og drama. Medstudenter er aktive deltakere i aktiviteten.

Gjennomføres på en samlingsdag på siste samling. Studentene får utlevert retningslinjer og pretekster på samlingen før eksamenssamlingen.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått. Gruppen får en felles karakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler