JU6-1003 Forvaltningsrett

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Forvaltningsrett er rettsreglane om organisering, ansvarstilhøve og kompetanse til å treffe avgjerd i offentleg forvaltning, og om dei rettane og pliktene private har overfor forvaltninga. Med offentleg forvaltning meiner ein organ for stat, kommune og private som tek avgjerd på vegne av offentleg forvaltning om rettar og plikter for private rettssubjekt. Organ kan vere administrative organ som til dømes Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Direktoratet for naturforvaltning i Trondheim, eller kollegiale organ som til dømes styret ved Høgskulen på Vestlandet eller kommunestyret. Stortinget og domstolane vert i denne samanhengen ikkje rekna som ein del av forvaltninga. Emnet omfattar ikkje den samla forvaltningsretten.

Læringsutbytte

Generell kompetanse

Etter avslutta emne skal studentane ha ei oversikt over den alminnelege forvaltningsretten og grundig kjennskap til reglane om forvaltninga si sakshandsaming slik dei er gitt i forvaltningslova inkludert reglane om klage på og omgjering av vedtak.

Kunnskap

Oversikt over forvaltingsretten med vekt på forvaltningslova og offentleglova, forvaltningsorgana og deira verksemd. God oversikt over dei reglane som regulerer enkeltvedtak (fastsetting av rett og plikt for private rettssubjekt.) 

Ferdigheiter

Å forstå korleis reglane i forvaltningsloven (forvaltningsprosessen) regulerar korleis ein går fram når ein tek avgjerd i konkrete einskildsaker der ein fastsett rett og plikt for andre.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, seminar og øvingsoppgåver.

Arbeidskrav

Ei skriftle oppgåver, individuelt arbeid.

Det er obligatorisk frammøte på seminarundervisning.

Arbeidskrav må vere godkjend før ein kan framstille seg til eksamen.

Eit arbeidskrav er gyldig dei tre påfølgande semestre.

Vurderingsform

4 timar skuleeksamen. Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovsamling, doms- og kjennelsessamling (godkjent for eksamen) og norsk/nynorsk ordbok

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • JU5-104 (1) - Forvaltningsrett - Reduksjon: 7,5 studiepoeng