MGUMHV201 Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skulen

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Mat og helse 1 emne 2 er et masteremne i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Emnet har vekt på læringsarbeid i grunnskolen. 

Emnet omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av læringsarbeid i faget mat og helse på trinn 5-10 i grunnskolen. Emnet har fokus på didaktiske læringsmodeller og læringsressurser i faget, og vektlegger praktisk matlaging i et bærekraftig perspektiv.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om fagdidaktikk og didaktiske planleggingsmodeller 
 • har kunnskap om tilgjengelige læremidler i faget mat og helse 
 • har kunnskap om vurdering i mat og helse
 • har grunnleggende kunnskap om hva som kan fremme matdannelse
 • har kunnskap om etisk og bærekraftig matproduksjon og forbruk
 • har kunnskap om merking av matvarer
 • har kunnskap om matens innhold av næringsstoffer

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier som tar hensyn til elevers forutsetninger og fremmer progresjon i faget
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring med fokus på grunnleggende ferdigheter og tilpasset opplæring, og grunngi faglige og didaktiske valg
 • kan vurdere praktisk kjøkkenarbeid med overføringsverdi til grunnskolen
 • kan lage mat ute i naturen og bruke naturen som ressurs
 • kan vurdere og kritisk bruke undervisningsmateriell og digitale læringsressurser i opplæringen

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utøve og utvikle egen profesjonalitet som lærer i mat og helse og ha innsikt i profesjonsetiske problemstillinger
 • kan bruke opplæringen i mat og helse som en inkluderende lærings- og danningsarena 
 • kan utnytte råvarer og redusere matsvinn

Tilrådde forkunnskapar

MGUMHV101 eller MGUMH101

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er digitalisert undervisning, webinar, digital veiledning og tilbakemelding på arbeidskrav. På fysiske samlinger vil praktisk kjøkkenarbeid ha fokus, der en økt vil være å lage til mat i naturen. 

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Materialkostnader (kr 500) og ekskursjoner må dekkes av studentene. Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Arbeidskrav

 • Arbeidskrav 1:  Studentene skal individuelt skrive logger fra praktisk kjøkkenleksjon. Loggene skal vise overføringsverdi til undervisning i grunnskolen. Undervisningsoppleggene skal begrunnes ut fra kompetansemål i LK06, og det skal komme klart fram hvordan opplæringen fagdidaktisk bør organiseres. 
 • Arbeidskrav 2:  Studentene skal i gruppe planlegge, gjennomføre og vurdere en praktisk leksjon som har overføringsverdi til grunnskolen. Den praktiske leksjonen skal gjennomføres for medstudenter på undervisningskjøkkenet. Undervisningsopplegget skal være forankret i 1-2 kompetansemål fra LK06.
 • Arbeidskrav 3: Profesjonsfaglig digital kompetanse: Planlagt undervisning ved hjelp av digitale verktøy. Gjennomføring i praksisperioden og erfaringsdeling.

Det vil foreligge retningslinjer for arbeidet ved semesterstart.

Godkjente arbeidskrav er gyldige så lenge studenten har eksamensrett. .

Vurderingsform

Praktisk matlagingseksamen som har fagdidaktisk overføringsverdi til undervisning i grunnskolen med påfølgende individuell muntlig eksaminasjon om fagdidaktiske spørsmålsstillinger. Studenten har 24 timer til forberedelse til den praktiske oppgaven.

Praktisk del teller 60% og den muntlige delen teller 40% av samlet resultat.

Karakterskala: A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt til den praktiske delen av eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt til muntlig del av eksamen.

Meir om hjelpemiddel