BØA114 Digitalisering og arbeidsmetoder for økonomer

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet er tredelt. Første del skal skape et fundament og et godt utgangspunkt for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Studenten skal bli kjent med fagområdet og få en pekepinn om mulige arbeidsroller etter endt studium. Videre får studenten innblikk i prosjektarbeid i studiet og i en fremtidig jobb. Del to er en innføring i informasjonsteknologi og IT-systemer med vekt på økonomisk-administrative anvendelser. Sentrale tema er Internett, forretningssystemer og databaser. Del tre går på praktisk bruk av kontorstøtteverktøy (dataprogram) med hovedvekt på regneark, samt praktisk bruk av et forretningssystem. Innhold Del 1, Arbeidsmetoder i økonomi og administrasjon: • Studiemestring • Studentdemokrati, studentenes plikter og rettigheter • Litt nyere norsk økonomi- og IT-historie • Møte med tidligere studenter • Innføring i prosjektarbeid • Litteratursøk, dokumentasjon og rapportskriving Del 2, Forretningssystemer og Internett • IT og Internett sin plass i dagens samfunn • Grunnleggende informasjonsteknologi • Internett og Web • Databaser og datamodellering • Forretningssystemer • IT-relatert sikkerhet og sårbarhet • Etiske problemstillinger knyttet til IT og Internett Del 3, seks PC-øvinger • Hovedvekt på  Excel-regneark

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap, studenten skal 

 • kjenne til studentdemokratiet, rettigheter og plikter som student ved HVL
 • ha innblikk i mangfoldet av arbeidsroller innen økonomi og administrasjon, inklusive forsking og nyskaping
 • kjenne til  teknologisk og økonomisk samfunnsutviklingen i Norge de siste to hundre årene
 • kjenne grunnleggende prinsipper for prosjektarbeid  
 • kjenne til og gi eksempler på bedrifters sårbarhet knyttet til bruk av IT og tiltak for å redusere slik risiko
 • kjenne til etiske problemstillinger knyttet til personvern og bruk av IT

Ferdigheter

 • beherske de grunnleggende prinsippene i studiemestring
 • kunne utarbeide en prosjektplan for et enkelt prosjekt, søke etter og finne relevant informasjon, og utarbeide en prosjektrapport
 • forklare grunnleggende begreper innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • gjøre rede for muligheter og problemstillinger ved bruk av applikasjoner og Internett til økonomisk-administrative anvendelser
 • forklare oppbygging og virkemåte til forretningssystemer
 • kunne utarbeide en enkel datamodell
 • bygge økonomiske modeller i regneark
 • beherske filbehandling og kontorstøtteverktøy
 • anvende et forretningssystem i praksis

Generell kompetanse

 • ha god forståelse for hvilke muligheter og utfordringer digitalisering innebærer for virksomheter
 • ha øvelse i praktisk utnyttelse av regneark og andre  IT-verktøy for økonomisk-administrative anvendelser

 

Krav til forkunnskaper

Opptakskravene til studiet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid (med semester-oppgave) i grupper, selvstendig PC-arbeid med øvingsoppgaver (del 3).

Arbeidskrav

Gruppebasert semesteroppgave. Fem individuelle PC-øvinger.

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

1) Skriftlig skoleeksamen, 2 timer (60% av endelig karakter). Eksamen kan bli avholdt på digitalt eksamenssystem.

2) Gruppebasert hjemmeeksamen, 1 dag (40% av endelig karakter). 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Hjelpemidler ved eksamen

Ved skoleeksamen (del 2): Kalkulator. 

Alle kalkulatormodeller er tillatt, unntatt kalkulator som kan utføre symbolsk manipulasjon.

Jf også https://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ØMO002 (1) - Innføring i informasjonsbehandling - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ØMO004 (1) - Digital informasjonsbehandling - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØKB1116 (1) - Digitalisering og arbeidsmetoder for økonomer - Reduksjon: 7,5 studiepoeng