BER105 Anatomi og fysiologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Anatomi og fysiologi handler om å forstå hvordan kroppen fungerer. Hovedfokus for emnet er å forstå sammenheng mellom nervesystemet, bevegelsesapparatet og sansene våre. For å forstå kroppen i sin helhet vil kurset også omhandle biomekanikk, immunsystemet, hormonsystemet, sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, nyrer og urinvegar og fordøyelsessystemet. 

Som grunnlag for å forstå dette vil vi det bli gitt et introduksjonskurs i starten på semesteret. Dette er felles for alle studieretningene ved Institutt for helse og funksjon.  

Introduksjonskurs (innhold):  

 • Generelle definisjoner av anatomi og fysiologi
 • Latinske betegnelser med prefiks og suffiks
 • Betegnelser og definisjoner på kroppsområder, bevegelser, akser og plan
 • Cellens oppbygging og funksjon
 • Oversikt over organer og organsystem
 • Oversikt over bevegelsesapparatet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • skal ha grunnleggende kunnskap om menneskets anatomi og fysiologi
 • skal ha god kunnskap om nervesystemet, sanser og bevegelsesapparatet
 • skal ha forståelse for anatomiske og fysiologiske begreper
 • skal kjenne biomekaniske prinsipper og hvilke roller disse spiller for aktivitet  

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan presentere kroppens organsystemet og deres oppgaver
 • kan gjøre rede for nervesystemetes anatomi og funksjon og sette det i sammenheng med kroppens funksjoner
 • kan oversette og bruke sentrale anatomiske latinske begreper
 • kan identifisere aktuelle anatomiske strukturer med særlig vekt på håndens anatomi
 • kan benytte sentrale anatomiske og fysiologiske begreper
 • kan beskrive sentrale biomekaniske prinsipper
 • kan anvende kunnskap i anatomi og fysiologi

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har en god forståelse av hvordan sansene våre påvirker bevegelse 
 • har en grunnleggende forståelse av hvordan nervesystemet regulerer kroppens funksjoner
 • kan reflektere over sammenhengen mellom menneskets strukturer og funksjoner
 • kan reflektere over hvordan kroppens organsystemer henger sammen 

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i ergoterapi ved HVL

Anbefalte forkunnskaper

Ingen krav til forkunnskaper, men det er positivt med et visst grunnlag innen ett eller flere av realfagene

Undervisnings- og læringsformer

Emnet krever høy grad av selvstudium. Studentaktiv undervisning med forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og ferdighetstrening inngår i emnet. For å få fullt utbytte av undervisningen må studenten møte forberedt. 

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • En interaktiv test på 30 minutter, med 3 forsøk på testen. For å bestå må 70% vere riktig. Vurdering bestått / ikke bestått.
 • Gruppeoppgave om funksjonelle bevegelser i overkroppen. Oppgaven skal presenteres skriftlig eller ved egenvalgt multimedia. Vurdering godkjent/ikke godkjent.

Arbeidskravene er gyldige i tre semestre.

Vurderingsform

Eksamen
Individuell, skriftlig 4 timers skoleeksamen

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) går studenten opp til ny eksamen med nytt oppgavesett.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler