BYG108 Beregningsmetoder

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhold og oppbygning

Emnet skal legge til rette for en forståelse av virkemåten til konstruksjoner, satt inn i en bygningsmessig sammenheng. Emnet skal gi grunnlag for konstruksjonsanalyser og presenterer videre emner innenfor dimensjonering av enklere stålkonstruksjoner og betongkonstruksjoner.

Innhold:

 • Arbeidsmetoden (Castiglianos teorem)
 • Deformasjoner av bjelker, rammer og fagverk
 • Statisk ubestemte bjelker, rammer og fagverk
 • Plastiske beregningsmetoder (Bruddberegninger)
 • Knekking og Spenningsproblem av 2. orden
 • Bruk av beregningsprogram for statiske analyser
 • Bruk av beregningsprogram for stabilitetsanalyser
 • Betongkonstruksjoner:
  • Kort innføring i Spennbetong
  • Lokal dimensjonering: Spaltestrekk - Kraftmodeller
 • Stålkonstruksjoner:
  • Fagverk av stål
  • Utmatting

Læringsutbytte

Etter å ha bestått dette emnet skal kandidaten

Kunnskaper

 • ha grunnleggende kunnskaper om virkemåten til konstruksjonssystemer
 • ha kunnskaper om konstruksjonsberegninger utført med arbeidsbetraktning
 • ha grunnleggende kunnskaper om plastiske analyser
 • kjenne til bruken av beregningsprogrammer for konstruksjoner
 • kjenne til prinsipper for løsningsmetoder i videre enkeltemner innen betong- og stålkonstruksjoner.

Ferdigheter

 • kunne analyserer enklere konstruksjonssystemer
 • kunne utføre enkle plastiske analyser
 • kunne dokumentere beregninger innen noen videre enkeltemner innen betong- stålkonstruksjoner

Generell kompetanse

 • ha forståelse for hvordan lastvirkninger i enkle konstruksjonssystemer opptrer og kan beregnes.
 • ha forståelse for hvilke situasjoner enkle konstruksjonssystemer skal dimensjoneres for

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BYG105 Bygningskonstruksjoner, BYG106 Betongkonstruksjoner og BYG107 Stålkonstruksjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Obligatoriske skriftlige innleveringer.

Arbeidskrav

4 obligatoriske øvinger må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer. Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler. Alle kalkulatormodeller er tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BYG300 (1) - Trekonstruksjoner og Statikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOB073 (1) - Statikk - Reduksjon: 5 studiepoeng