DTP001 Praktisk bruk av Design Thinking og Prototyping

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene kunnskap om ulike aspekter ved Design Thinking i praksis:

 • metoder for å utforske brukeres reelle behov
 • ulike metoder for prototyping -  fysiske, konseptuelle og sosio-tekniske
 • hvordan prototyping kan brukes for å prøve ut angrepsmåter og forslag til (del)løsninger
 • erfaringer med ulike metoder for prototyping
 • samspill med prosjektmodeller og utviklingsmetoder innen ulike fag,
 • anvendelser innen ulike fagområder, eksempelvis byggfag, IKT og helsefag

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført modul ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Beskrive og begrunne hvilken rolle Design Thinking kan spille i prosjekter i ulike fagområder, eksempelvis
  • Byggfag
  • IKT
  • Helsefag
 • Beskrive ulike typer prototyping og erfaringer med disse.
 • Beskrive og begrunne hvordan Design Thinking kan samspille med aktuelle prosjektmodeller innen ulike fagområder.

Ferdigheter

 • Anvende Design Thinking i tverrfaglige innovasjonsprosjekter.
 • Vurdere om og hvordan Design Thinking kan anvendes i et innovasjonsprosjekt.
 • Vurdere, velge og begrunne hvilke metoder for prototyping som er passende i ulike kontekster
 • Tilpasse Design thinking prosess og metode til ulike problemstillinger og drøfte hva som virker, hva som ikke virker, og hvorfor

 

Generell kompetanse

 • Diskutere faglige problemstillinger og analysere dem både med spesialister og med allmennheten.
 • Bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Krav til forkunnskaper

NHH, UiB og HVL tilbyr 3 emner á 10 studiepoeng på masternivå, som en integrerte del av Design Thinking-studiet. For å bli vurdert for opptak til emnene må kandidaten sende inn kopi av vitnemål til NHH Executive, som står for det formelle opptaket på vegne av de tre lærestedene.

For å kvalifisere til opptak som kan gi studiepoeng kreves enten:

 • bachelorgrad
 • cand.mag-grad
 • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang tilsvarende 180 studiepoeng
 • Utdanning som i henhold til § 48 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er basert på intensive samlinger med forelesninger, diskusjon og gjennomgang av cases. Det forutsettes at studentene er aktive og at de mellom samlingene arbeider selvstendig med å studere relevant pensumlitteratur og arbeider med løsning av prosjektoppgavene. Det forventes en arbeidsinnsats på 10-12 timer i uken i løpet av hele studiet. Midtveis i studiet skal gruppen presentere de foreløpige resultatene muntlig.

DT-studiet er faglig krevende og det forventes at studentene gjør seg kjent med stoffet i forkant av samlingene og integrerer ny kunnskap i arbeidet med innovasjonsprosjektene

Arbeidskrav

Midtveis refleksjonsnotat.

Vurderingsform

Eksamen består av: (1) et individuelt refleksjonsnotat, (2) en muntlig presentasjon av prosjektet, og (3) en individuell utspørring for kandidater som har fått opptak til emnet. Under følger en utdypning av de tre vurderingselementene:

 1. Individuelt refleksjonsnotat: I forkant av siste samling skal studentene levere et refleksjonsnotat som omhandler besvarelse av spørsmål knyttet til emnet. Maks antall ord totalt: 2000.
 2. Muntlig presentasjon: Den muntlige delen blir prosjektpresentasjon, presentert av hele gruppen.
 3. Individuell utspørring: For kandidater som har fått opptak til emnet vil det gjennomføres en individuell utspørring i etterkant av gruppepresentasjonene.

I den endelige karakteren teller de ulike delene slik: refleksjonsnotat 40 %, gruppepresentasjon 30%, individuell muntlig 30% . Alle delene må være bestått for å få karakter i emnet.

Gruppene og den enkelte deltaker blir vurdert av en sensorkommisjon bestående av fagpersoner fra NHH, HVL og UiB.

Vurderingsuttrykk er bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler