ELE108 Robotikk

Emneplan for studieåret 2019/2020

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL våren 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Emnet gir en innføring i robotikk og autonome system. Dette omfatter grunnleggende prinsipper, geometrisk representasjon, matematisk modellering, programmering, styring, simulering og anvendelse.

I tillegg omfattes viktige komponenter i integrerte produksjonsmiljøer der anvendelse av industriroboter er aktuelt, samt anvendelsen av aktuatorer, sensorer, visionsysteme.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper roboter, med fokus på anvendelse, programmering og simulering.
  • Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om geometrisk representasjon og matematisk modellering av industriroboter.
  • Kandidaten har erfaring med programmering og anvendelse av ulike typer autonome roboter.

Ferdigheter

  • Kandidaten behersker enkel programmering, kalibrering og praktisk bruk av minst én type industriell robot.
  • Kandidaten behersker enkel programmering av ulike typer autonome roboter.

Generell kompetanse

  • Kandidaten kan ta ansvar for prosjekter der anvendelse av industrielle eller autonome roboter er aktuelt.

Krav til forkunnskapar

ELE104 Reguleringsteknikk/EL2-201 Reguleringsteknikk, eller tilsvarende

Tilrådde forkunnskapar

Normal studieprogresjon

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Laboratorieøvinger. Obligatoriske øvingsoppgaver. Oppgavegjennomgang.

Arbeidskrav

6 godkjente øvingsoppgaver, 6 godkjente laboratorieøvinger.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått

Ved færre oppmeldte enn 10 kan eksamenssform bli endret til muntlig eksamen.

Hjelpemiddel ved eksamen

oppgis ved semesterstart

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • TOE057 (1) - Robotikk - Reduksjon: 10 studiepoeng