FELLES-1 Etikk og kommunikasjon for helse- og sosialfag

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Dette emnet er hentet fra fellesdel i rammeplaner for helse- og sosialfagutdanninger, delemne 1B: Etikk og delemne 2B Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning.

 • Kommunikasjonsteori og kommunikasjonsferdigheter
 • Relasjonsteori
 • Personlig kompetanse, profesjonsutdanning og personlig utviklingsarbeid
 • Grunnleggende teorier om etikk, modeller, perspektiver og dilemma
 • Taushetsplikt
 • Medisinsk etikk og etiske problemer innen helse og sosialsektoren
 • Etiske dilemma i yrkesutøvelsen, lojalitetshensyn
 • Nærhet og distanse
 • Innovasjon og brukermedvirkning

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kjenner til grunnleggende etiske teorier og begreper, samt traktater/retningslinjer som som handler etikk, moral og verdier
 • identifiserer ulike aspekter ved kommunikasjon med vekt på møte mellom mennesker i ulike livsfaser, helsetilstand og funksjonsnivå

Ferdigheter:
Studenten...

 • deltar aktivt i tverrfaglige grupper og blir kjent med andre studentgruppers perspektiver på etikk og kommunikasjon

Generell kompetanse:
Studenten...

 • reflekterer over egne verdier og egen kommunikasjonsform
 • identifiserer og avslører verdikonflikter og etiske dilemmaer i praktisk helse- og sosialarbeid på individ -, gruppe- og samfunnsnivå
 • reflekterer og diskuterer utfordringer knyttet til etikk, moral og verdier
 • bruker og ser mulighetene for bruk av nye medier i formidling og kommunikasjon med ulike brukergrupper

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår i uke 42 og 43 i 1. studieår. Undervisningen er variert og består blant annet av forelesninger, gruppearbeid, veiledning og framlegg fra studentene. Det legges opp til høy grad av studentinvolvering og kreative formidlingsformer (video, app, prosjekt, rollespill, poster, mm.) Gruppeoppgavene utformes slik at det er tema som er aktuelle for helse- og sosialsektoren. Gruppene settes sammen på tvers av utdanningsretninger

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Deltakelse på obligatorisk veiledning

 

Vurderingsform

Eksamen
Muntlig eksamen i form av gruppepresentasjon og deltakelse på eksamensseminar.

Gjennomføring av eksamen:

 • Deltagelse på gruppearbeid og utarbeidelse av seminarfremlegg er en forutsetning for å fremstille seg til eksamen. Et resyme av loggbok innleveres ved presentasjon på eksamensseminaret. Her må det fremgå hvilke studenter som har deltatt i gruppearbeid og utarbeidelse av presentasjonen. Kun studenter som er ført opp som deltakere vil bli vurdert.
 • Disposisjon for gruppens seminarpresentasjon innleveres ved presentasjon på eksamensseminaret.
 • Muntlig eksamen i form av gruppepresentasjon på eksamensseminar. Hver gruppe presenterer sin oppgave for sensorer og medstudenter på eksamensseminaret. Gruppen velger selv presentasjonsform.
 • Deltakelse på hele eksamensseminaret for egen eksamenspulje.

Vurderingsuttrykk
Bestått /ikke bestått.

Ny eksamen
Grupper som får ikke bestått må bearbeide gruppefremlegg, og fremstille seg til presentasjon ved ny eksamen.

Studenter som har dokumentert gyldig fravær fra obligatorisk arbeid og eksamensseminar, gjennomfører ny eksamen som et individuelt arbeid og en individuell presentasjon. Studenten velger oppgave fra samme oppgavesett som er gitt til ordinær eksamen (publisert på Canvas).

Studenter som har deltatt i gruppearbeid og veiledning, men har dokumentert gyldig fravær fra eksamenseminaret, kan benytte gruppens arbeid ved individuell presentasjon til ny eksamen.

Studenter som har deltatt i gruppearbeid og som har dokumentert gyldig fravær fra obligatorisk veiledning kan velge å gjennomgå veiledningen med gruppen sin, og levere et notat som oppsummerer innhold i veiledningen. Notatet leveres på epost til veileder, seinest tirsdag i uke 43. Alternativt må studenter som ikke har deltatt på obligatorisk veiledning fremstille seg til utsatt eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ulike pedagogiske virkemidler

Mer om hjelpemidler