ID3-134 PT - Aktivitetslære

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Aktivitetslære blir lagt opp som konsentrerte emne/kurs. I desse kursa vil det metodiske stå sentralt saman med utvikling av eigenferdigheit. Det blir kurs i individuelle aktivitetar, aktivitetar i friluft, trening til musikk samt andre ulike trenings- og aktivitetsformer.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om og kan forklare sentrale problemstillingar innanfor ulike aktivitetar
 • har brei kunnskap om metodar og teknikkar for dei ulike aktivitetane
 • kan forklare teknikkar og øvingar
 • kan justere aktivitetane for ulike kundar/brukarar
 • kan eit breidt spekter av aktivitetar som er aktuelle å bruke inn i yrket som personleg trenar og/eller instruktør

Ferdigheiter

Studenten

 • kan anvende kunnskapen til å planlegge, organisere, gjennomføre, tilrettelegge og rettleie ulike aktivitetar for ulike målgrupper på ulike ferdigheitsnivå
 • kan vise ferdigheiter/øvingar samt anvende, analysere og reflektere over sentrale element i aktivitetane
 • kan reflektere ovenfor ulike utfordringar med valg av aktivitetar/øvingar innanfor personleg trenar yrket
 • kan forklare og bruke sentrale moment og fagterminologi i aktivitetane
 • kan gjennomføre basal hjarte- og lungeredning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende, formidle og reflektere rundt sentrale aktivitetar og øvingar innanfor fagområdet personleg trenar
 • kan planlegge og gjennomføre varierte aktivitetar for ulike grupper/brukarar
 • kan formidle fagstoff
 • kan utøve og arbeide sjølvstendig med aktivitetane
 • kan kommunisere om faglege problemstillingar, analysere og kome fram til ein konklusjon

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det er hovudsakeleg praktisk undervisning i grupper der teoretisk kunnskap blir integrert. I enkelte kurs er det også teoritimar.

Emnet inneheld 10 timar med punktpraksis som vert gjennomført i haustsemesteret. Målet med praksis er å kunne anvende kunnskap til å planlegge, gjennomføre og reflektere rundt aktivitet knytta til ulike individ. I tillegg skal studentane reflektere rundt utfordringar ved vala dei har gjort. Praksisen vert vurdert av praksisansvarleg ut frå ein rapport og refleksjonslogg som vert levert i etterkant av praksis.

Arbeidskrav

 • Alle læringsaktiviteter i emnet er obligatorisk. Timane i emnet er knytta opp mot å kunne forstå, vise og analysere ulike aktivitetar. Dette gjenspeglar læringsutbytta i emnet.
 • Gjennomføre samt få godkjent refleksjonsloggen frå punktpraksis.
 • Gjennomføre praktisk prøve i hjarte- og lungeredning med skrifleg innlevering. Tar utgangspunkt i læringsutbyttet knytta til å kunne utføre hjarte- og lungeredning.

Vurderingsform

Munnleg eksamen med gradert karakter (A-F).