ID3-217 Sport - kultur - leiing

Emneplan for studieåret 2020/2021

På grunn av Covid-19 kan det skje endringar i emneplanar ved HVL hausten 2020. Endringar i den enkelte emneplanen vert publisert i Studentweb og Canvas, og når det er publisert endringar for eit emne der er det desse som gjeld, og ikkje emneplanen på nettsidene. Døme på endringar kan vere gjennomføring av praksis, eksamenstype, eller om det skal setjast bokstavkarakter eller bestått/ikkje bestått.

Innhald og oppbygging

Emnet inneheld følgjande tema:

 • idrett og politikk
 • idrettens organisering
 • sport-medie-komplekset
 • sport, kultur og identitet
 • organisasjonsteori
 • strategi
 • leiing

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om idrettens organisering og fellesskap
 • har kunnskap om framveksten og utviklinga av idrett og media i eit globalt perspektiv
 • har kunnskap om sportsjournalistikk og ulike medietypar (tv, radio, aviser, Internett)
 • har kunnskap om dei overordna strategiske problemstillingane i ein organisasjon

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere maktforhold i ein organisasjon
 • kan forstå samanhengen mellom idrett og politikk

Generell kompetanse

Studenten

 • har teoretisk innsikt i idretten sin plass i samfunnet
 • kan forstå leiarutfordringar innanfor frivillige og profesjonelle organisasjonar

Krav til forkunnskapar

Fullført 1. år bachelor Idrett og kroppsøving eller tilsvarande kompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene i dette emnet er teoretisk og praktisk innretta med førelesningar og individuelt arbeid, samt obligatoriske læringsaktivitetar knytt til gruppearbeid, framleggings- og innleveringsoppgåver og praksis for at studentane kan ta ei aktiv rolle i læringsprosessen. Praksis er knytt til leiing og er ein observasjonspraksis på fem dagar fordelt over to veker.

Arbeidskrav

For å ha rett til å ta eksamen må alle arbeidskrava vera godkjent. Det er obligatorisk frammøte og krav om aktiv deltaking frå studenten i undervisning med obligatoriske læringsaktivitetar. Disse læringsaktivitetane er knytt opp mot læringsutbytte om teoretisk innsikt i idretten sin plass i samfunnet knytt opp mot idrettens organisering og fellesskap, framvekst og utvikling av idrett og media i eit globalt perspektiv.

 • Godkjent framlegging av gruppearbeid - idrettspolitikk
 • Godkjent framlegging av gruppearbeid - kultur og identitet
 • Godkjent observasjonspraksis og individuell skriftleg oppgåve knytt til organisasjonsstruktur og leiing

For studentar som har valt trenarutdanning i fotball vil arbeidskrava vera retta mot fotballfeltet.

Vurderingsform

Del 1: Individuell skriftleg eksamen - Sport og kultur. Tid: 4 timar. Vekting: 70 % av endeleg karakter.

Del 2: Individuell munnleg eksamen - Leiing. Tid: 30 min pr. student. Vekting: 30 % av endeleg karakter.

Gradert karakter (A - F), der F er ikkje bestått.

Begge delane må vere bestått for å få karakter i emnet. Ved ikkje bestått på ein av delane, kan den delen takast opp att åleine.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel