ING1026 Instrumenteringsteknikk

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende måleteknikk, ulike sensorer for posisjon, hastighet, akselerasjon, trykk, strømning, temperatur og gassanalyse, og bruken av disse.

Læringsutbytte

- Kunnskaper: Studenten kan:

  • Gjøre greie for de grunnleggende teoretiske begrep og områder innen måle- og instrumenteringsteknikk.
  • Gjøre greie for noen av de mest alminnelige sensorer for fysiske størrelser, og kan forklare metodenes styrke og begrensninger.
  • Redegjøre for hva som påvirker målenøyaktigheten.

- Ferdigheter: Studenten kan analysere måleoppdrag og realisere målinger.

- Kompetanse: Studenten kan:

  • Gjøre greie for miljømessige konsekvenser ved bruk av visse typer måleutstyr.
  • Formidle sentralt faglig stoff både skriftlig og muntlig.

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Teknisk realfag 1

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, lab og veiledning. 

Arbeidskrav

  1. Godkjente laboratorieoppgaver.
  2. Godkjente innleveringsoppgaver

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Gradert karakter A - E / F (stryk).

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ING3047 (1) - Drift, vedlikehold og prosessinstrumentering - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • ING3017 (1) - Prosessinstrumentering - Reduksjon: 5 studiepoeng
  • ING2107 (NET) - Instrumenteringsteknikk I - Reduksjon: 5 studiepoeng